Печат

Известната цигуларка Виктория Мулова идва в София

На 2 декем­ври Софий­ската фил­хар­мо­ния пред­ставя концерт с вир­ту­озната цигу­ларка Вик­то­рия Мулова. Тя ще изпълни Концерт за цигулка от Шоста­ко­вич под дири­гент­ската палка на маестро Най­ден Тодоров.

Родена в бедно семейство, Вик­то­рия осъзнава любо­вта си към цигул­ката в ранна дет­ска въз­раст. Завършва Мос­ков­ската кон­сер­ва­то­рия, а огром­ният й талант е при­чи­ната вла­стите в Съвет­ския съюз да й раз­решат да участва в кон­курса „Сибе­лиус” в Хел­зинки през 1980 г., откъ­дето си тръгва с първа награда.

Три години по-​късно Вик­то­рия Мулова оставя цигул­ката си Стра­ди­ва­риус, соб­стве­ност на Съвет­ския съюз, на лег­лото си във фин­ланд­ски хотел и търси убежище на запад.

Мулова зажи­вява в Лон­дон, а талантът и пра­во­ли­ней­но­стта й я извеж­дат на най-​големите све­товни сцени, работи с най-​известните соли­сти и най-​добрите оркестри в цял свят.

Музи­кал­ната й инте­ли­гент­ност и сме­лата, ясна визия, с която свири, поз­во­ля­ват на музи­ката да достига директно до сърцата на слуша­те­лите. Днес Вик­то­рия Мул­лова е позната в цял свят като цигу­лар с изклю­чи­телна гъв­ка­вост и музи­кална цялост.

Послед­ните новини около голямата цигу­ларка са свър­зани с тур­нето й в Австра­лия и Нова Зелан­дия, а отзи­вите за концер­тите там вклю­ч­ват опре­де­ле­ния като бри­лянтни, забе­лежи­телни, наси­тени с музика, впе­чат­ля­ващи и завладяващи.

Концертът на Софий­ската фил­хар­мо­ния на 2 декем­ври със солист Вик­то­рия Мулова, вклю­чва още две про­из­ве­де­ния, които ще изпълни наци­о­нал­ният ни фил­хар­мо­ни­чен оркестър с дири­гент Най­ден Тодо­ров — рап­со­дия „Вар­дар” на Вла­ди­ге­ров и „Жар птица”, редакция 1919 година, на Стравински.