Печат

Ермитажът спира церемониите по откриване на изложби

В Държав­ния Ерми­таж в Санкт Петер­берг е взето реше­ние да не се орга­ни­зи­рат големи откри­ва­ния на изложби. Тези мерки са във връзка с огра­ни­че­ни­ята, заради запла­хата от разпро­стра­не­ние на коро­на­ви­руса. При това обаче се пла­нира работ­ният график на новите изложби да остане същият, съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на музея.

Ерми­тажът не пла­нира в близко бъдеще да про­вежда кул­турни съби­тия с брой на участ­ници над хиляда души. В момента пла­ни­раме всички наши изложби да се откри­ват след пред­ва­ри­телно одоб­ре­ния график, обаче няма да се про­веж­дат цере­мо­нии по откри­ване на тези изложби с покани за гости”, гласи съобщението.

От Ерми­тажа доба­виха още, че музеят е заси­лил дез­инфекци­ята на входни зони, стълби, асан­сьори и други помеще­ния. До края на март музеят пла­нира да открие изложба с пред­мети от колекци­ята на вели­кия херцог Сергий Алек­сан­дро­вич, а също експо­зиция за съвремен­ното изку­ство на Южна Корея, както и пред­ста­вяне на про­ект, посве­тен на 20-​годишнината от излож­бе­ната дей­ност на Глав­ния щаб.

По-​рано беше съобщено, че от 16 март до 30 април вла­стите на Санкт Петер­бург са наложили забрана за про­веж­дане на теат­рални, раз­вле­ка­телни, кул­турни, обра­зо­ва­телни, спортни и други масови меропри­я­тия с над хиляда участници.