Печат

Обявиха участниците от РФ в "Славянски базар във Витебск"

В Москва опре­де­лиха изпъл­ни­те­лите, които ще пред­ста­вят Русия на ХХІХ „Сла­вян­ски базар във Витебск” в дет­ския меж­ду­на­ро­ден кон­курс „Витебск-​2020″ и в меж­ду­на­род­ния кон­курс за естрадни изпъл­ни­тели. Това са шестго­диш­ният Володя Сер­ков и 20-​годишната Елена Фрейман. Поради огра­ни­чи­тел­ните мерки в Москва побе­ди­те­лите бяха опре­де­лени по изпра­те­ните от тях записи.

Володя Сер­ков е побе­ди­тел в све­тов­ния кон­курс за таланти в Ита­лия, много­кра­тен носи­тел на Гран при, лау­реат на меж­ду­на­родни, руски и реги­о­нални кон­курси. Той е от Бутур­ли­новка, Воро­нежка област. Участ­ник е в шоуто „Голос.Дети” на Първи канал.

Елена Фрейман живее в Москва. Тя е твор­ческа натура, обича да пее, да тан­цува, участва в модни ревюта. На 9 май тя показа преми­ерата на новия си про­ект „Отпе­чатки” — с много ведро съдър­жа­ние, спо­собно да вдигне настро­е­ни­ето след дългия период на само­изо­лация. Елена е при­зьор на меж­ду­на­родни теле­ви­зи­онни формати, фина­лист на шоуто „Гла­сът на Бълга­рия”, побе­ди­тел в про­екта „Во весь голос”, фина­лист на теле­ви­зи­он­ния про­ект „Новая звезда”. Тя е рабо­тила с Наци­о­нал­ния ака­деми­чен концер­тен оркестър на Репуб­лика Бела­рус под дири­гент­ството на народ­ния артист на Бела­рус про­фе­сор Михаил Фин­берг и смята, че това за нея е било неве­ро­ятна про­фе­си­о­нална школа.

Меж­ду­на­род­ният фести­вал на изку­ствата „Сла­вян­ски базар във Витебск” се про­вежда всяка година от 1992 с уча­сти­ето на Бела­рус, Украйна и Русия. На фести­вала се пред­ставя не само песен­ната кул­тура, но и раз­лични видове изку­ство — изоб­ра­зи­телно, теат­рално, народни зана­яти. Фести­ва­лите вклю­ч­ват твор­че­ски срещи със све­тов­но­из­вестни творци, пре­зен­тации, изложби, базари. Тази година на фести­вала ще госту­ват Филип Кир­ко­ров, Кри­стина Орба­кайте, Дмит­рий Мали­ков, Елена Ваенга, Мак­сим Аве­рин и други.