Печат

Русия участва с 12 филми във фестивала на анимацията в Анси

На 15 юни на брега на езе­рото Анси в едно­имен­ния френ­ски град бе открит най-​големият фести­вал за анимаци­онни филми с уча­сти­ето на най-​добрите мул­ти­пли­ка­тори от 70 страни. Тази година форумът чества 60 години от осно­ва­ва­нето си, но този юби­лей за първи път в исто­ри­ята на фести­вала преми­нава онлайн поради пан­деми­ята от коро­на­ви­рус. По същата при­чина фести­валът ще продължи с една сед­мица повече — до 30 юни, съобщава ТАСС. Орга­ни­за­то­рите обещаха, че рож­де­ният ден на фести­вала търже­ствено ще бъде честван през след­ващата година.

Тази година рус­ката анимация е пред­ста­вена с 12 филма, а водещите руски кино­сту­дии пред­ста­вят про­дукци­ята си в най-​големия в Европа Меж­ду­на­ро­ден анимаци­о­нен кинопа­зар MIFA от 16 до 19 юни.

Филмите участват в три раз­дела — късо­мет­ражни и пъл­номет­ражни филми и сту­дент­ски творби. Сред късо­мет­раж­ните ленти е и съвмест­ната про­дукция на Русия и Китай „10 000 урод­ли­вых чер­ниль­ных пятен” на режисьора Дмит­рий Гелер.

Орга­ни­за­ци­он­ният коми­тет на фести­вала отбе­лязва, че в слож­ната све­товна обста­новка през 2020 година са пред­ста­вени много повече смешни филми, откол­кото преди, както и филми по акту­ални теми като еко­логия, миграция и ген­дерна тематика.

Кино­фе­сти­валът и кинопа­зарът в Анси са сред най-​старите и зна­чими съби­тия в света на анимаци­ята. Форумът тръгва от анимаци­он­ната секция „Меж­ду­на­родни дни на анимаци­ята” на Кан­ския кино­фе­сти­вал през 1956 г. През 1960 година на базата на секци­ята се орга­ни­зира само­сто­я­те­лен анимаци­о­нен фести­вал и Меж­ду­на­родна асоци­ация на анимаци­он­ното кино.