Печат

Три известни актриси ще играят в първия женски трилър

След като пред­стави в мрежата (на 18 юни) сери­ала „Надежда” с актри­сата Вик­то­рия Иса­кова в ролята на жена-​килър, режисьор­ката Елена Хаза­нова се захваща с жен­ски три­лър с уча­сти­ето отново на Вик­то­рия Иса­кова в компа­ни­ята на Чулпан Хама­това и Ксе­ния Рапо­порт. Про­дуцент и на двата про­екта е Олга Данова.

Пър­вият жен­ски три­лър се нарича „ОНИ” и е посве­тен на темата за пси­хич­ния тормоз върху жените от страна на т.нар. инцели (интер­нет мъжко обще­ство заро­дило се в Аме­рика с активна дей­ност за потис­кане на жените и лиша­ва­нето им от сво­бода на избор). През послед­ните години инце­лите са извършили пет теро­ри­стични акта в Канада, Аме­рика и Герма­ния. В Русия също има такова обще­ство с до 500 хиляди членове.

Филмът с Иса­кова, Хама­това и Рапо­порт раз­казва за три успели в живота жени, всяка от които е спе­че­лила награ­дата „Лич­ност на годи­ната” в номи­наци­ите „Актриса”, „Филан­троп” и „Спор­тист”. Но радо­стта им е помра­чена от ано­нимни иска­ния и шан­таж на човек, нари­чащ себе си Саваот, който иска от тях пуб­лично да раз­кажат за сво­ите тайни, да обна­ро­д­ват соб­стве­ните си „ске­лети в шкафа”.

Във филма незримо при­съства и още един пер­со­наж — интер­нет. Соци­ал­ните мрежи, теле­фо­ните ни, каме­рите в компютъра съз­да­ват илю­зор­ното чув­ство, че ние кон­тро­ли­раме живота си. Но лични гра­ници вече няма, няма нито място, нито град, където да сме в без­опас­ност. Геро­и­ните трябва да при­емат соб­стве­ното си несъвършен­ство, за да се про­ти­вопо­ста­вят на злата сила, раз­казва Елена Хаза­нова. Сним­ките на пър­вия жен­ски три­лър започ­ват през есента, преми­ерата е пла­ни­рана за 2022 година.