Печат

Наталия Орейро поиска руско гражданство

Преди година в шоуто „Вечер­ний Ургант” на Първи канал лати­но­аме­ри­кан­с­ката певица и актриса Ната­лия Орейро заяви, че тя е „най-​руската сред чуж­ден­ките” и би искала дори да има руско граж­дан­ство. Меч­тата й е на път да се сбъдне, след като Ната­лия попъл­нила докумен­тите в посол­ството на Русия в Аржен­тина и оча­ква разглеж­да­нето им, съобщи тя в интервю за ТАСС. Похвали се още, че има 15 суве­нирни руски паспорти, които й пода­рили нейни поклонници.

През 2000-​те години Ната­лия Орейро се сдоби със све­товна слава благо­да­ре­ние на ролята й на Милагрос в аржен­тин­ския теле­ви­зи­он­ния сериал „Дивият ангел”. Актьор­ската си кари­ера тя съвме­стява с музи­кална. Орейро е посла­ник на добра воля на УНИЦЕФ в реги­она на Рио де ла Плата.

За първи път Ната­лия Орейро идва в Русия през 2001 г. и оттогава всяка година гостува в стра­ната, където има вече огромен фен клуб. Несъсто­я­лите се тази година гастроли по вина на орга­ни­за­тора, ще се реа­ли­зи­рат през 2021 г. „Връз­ката ми с Русия е тол­кова тясна, че, раз­бира се, щом при­ключи пан­деми­ята, ще при­стигна и ще пея. Така ще отбе­лежим 21-​ата година заедно”, каза Орейро.

Актри­сата раз­каза също, че продължава раз­ра­бот­ката на филм с нейно уча­стие за съвет­ската раз­уз­на­вачка от испан­ски про­из­ход Африке де лас Ерас, известна като Patria. „Това е исто­рия, която обе­ди­нява наро­дите, към които аз така или иначе се чув­ствам при­частна. Моето семейство е от Испа­ния, имам испан­ско граж­дан­ство. Аз съм родена н Уруг­вай, а към Русия се отна­сям като към брат­ска страна”, каза Орейро.