Печат

Ермитажът подписа споразумение за възстановяване на Палмира

Рус­кият музей Ерми­таж подписа със сирийския Депар­тамент за кул­турно наслед­ство и музеи (DGAM) спо­ра­зуме­ние за сътруд­ни­че­ство във въз­ста­но­вя­ва­нето на памет­ници на древ­ната Палмира. Пла­нира се също да се издаде книга за това, как памет­ниците на Палмира са се озо­ва­вали в Русия, съобщи дирек­торът на Ерми­тажа Михаил Пио­тров­ски, цити­ран от РИА Новости.

От сирий­ска страна документът е подпи­сан от дирек­тора на DGAM Махмуд Хамуд. Преди подпи­сва­нето на спо­ра­зуме­ни­ето Пио­тров­ски, който е ара­бист по обра­зо­ва­ние, изнесе лекция на араб­ски език в Ерми­тажа. Пио­тров­ски и Хамуд също така откриха фото­из­лож­бата „Две Палмири”, която раз­казва за сирийския град и Санкт Петербург.

Дирек­торът на Ерми­тажа съобщи, че част от спо­ра­зуме­ни­ето вече е изпълнена.

Той спо­дели, че ще бъде въве­дена 3D-​геофизична система, как­вато няма ана­лог в света и без нея вече няма да може нищо да се прави и говори. По думите на Пио­тров­ски, това вече е напра­вени и търже­ствено връ­чено на сирий­ската страна, като послед­ните снимки са напра­вено преди бро­ени дни.

Рус­кият учен добави, че вече са изра­бо­тени мате­ри­али за архи­тек­тур­ната рекон­струкция на Палмира. „Това са все мате­ри­али, които ще бъдат заложени в осно­вата на музея, който ще бъде в Палмира”, раз­каза още дирек­торът на Ерми­тажа Михаил Пиотровски.