Печат

"Хорът на Турецкий" пя в чест на победата над фашизма

В чест на 75-​годишнината от побе­дата над фашизма „Хорът на Турец­кий” за първи път изпълни песни от воен­ните години онлайн, в YouTube-​канала на хора. Арти­стите изпъл­ниха известни песни като „Бухен­вал­дски набат”, „Катюша”, Смуг­лянка”, „День Победы”. Спе­ци­а­лен гост на програмата бе жен­ската група Soprano.

Пес­ните на побе­дата” са не про­сто думи, пре­тво­рени в музика. Това е нашата исто­рия, нашата памет, която обе­ди­нява няколко поко­ле­ния. Тя е по-​важна и е над вся­ка­кви раз­ногла­сия. Денят на побе­дата винаги е бил и си остава за нас свещен праз­ник. Това е не само жест на уваже­ние към заги­на­лите и участ­ниците във вой­ната, но и победа над новите исто­ри­че­ски пре­диз­ви­ка­тел­ства. Във всички времена музи­ката винаги е заре­ждала и укреп­вала духа на хората”, каза осно­ва­те­лят и ръко­во­ди­тел на двата колек­тива Михаил Турецкий.

След концерта бе пока­зан докумен­тал­ният филм, посве­тен на про­екта „Песни на побе­дата”. В осно­вата му е мара­тон на музи­кал­ните колек­тиви в 12 страни по света през май 2019 година. Във филма са влезли и исто­рии на вете­рани, които живеят в чуж­бина, фраг­менти от песни от воен­ните години, раз­кази за паметни места, чув­ства и емоции на раз­лични хора.

Песни на побе­дата” е музи­ка­лен про­ект на извест­ните руски колек­тиви „Хор на Турец­кий” и Soprano, който през 20182019, с под­крепата на пра­ви­тел­ството на Москва, бе пока­зан на цен­трал­ните площади на 14 сто­лици по света и събра повече от милион участ­ници и около 15 мили­она зрители.

За първи път концертът се състоя през 2015 година на Поклон­ния хълм по повод 70-​годишнината от побе­дата. През 2017 година про­ектът излезе на меж­ду­на­родна арена — хорът пя на цен­трал­ния площад в Бер­лин „Жан­дарменмаркт” пред около 20 хиляди зри­тели. Онлай тран­слаци­ята събра осем мили­она гледания.

Тази година заради коро­на­ви­руса про­ектът премина онлайн.