Печат

Авторът на "Костенурките Нинджа" пише сценарии за руски филм

Майкъл Мауър — автор на сце­на­ри­ите на све­тов­но­из­вестни и любими анимаци­онни филми като „Косте­нур­ките Нин­джа”, „Вълшеб­ни­кът от Оз”, „Леш­ни­ко­трошач­ката и кра­лят на миш­ките” и други ще съз­даде сце­на­рии за новия сезон на рус­кия анимаци­о­нен сериал „Дра­кон­чето Тоша”(„Дракоша Тоша”). Мауър е подпи­сал дого­вор с компа­ни­ята „Той Рой Медиа”, която е съз­да­тел и дис­три­бу­тор на „Дра­кон­чето Тоша”.

Спо­ред дого­вора, съобща­ват от компа­ни­ята, Мауър е раз­ра­бо­тил сце­на­рии за тре­тия сезон на рус­кия анимаци­о­нен сериал, заснет по раз­ка­зите на знаме­ни­тия писа­тел Олег Рой (той е и автор на иде­ята за анимаци­он­ния филм). Пре­дви­жда се тре­тият сезон на „Дра­кон­чето Тоша” да е от 16 серии. Стартът е пла­ни­ран за есента на тази година.

Досега са излезли 52 серии в два сезона. Филмът е показван по теле­ви­зи­он­ните канали „Кару­сель”, „Мама”, „Мулть” и други. „Дра­кон­чето Тоша” е в чел­ните места на рейтингите за най-​популярните и тър­сени анимаци­онни сери­али в рус­ките онлайн кино­те­атри ivi, Okko, Wink. Сери­алът се сдоби със среб­ърен бутон на You Tube-​Русия за много бързо уве­ли­ча­ване на ауди­то­ри­ята — сега тя е над 20 мили­она зрители.

Анимаци­он­ният филм е пред­на­зна­чен за деца от една до седем години. Глав­ните герои учат мал­ките зри­тели да опо­зна­ват себе си и окол­ния свят, как да се отна­сят с връст­ниците си и с роди­те­лите, раз­ви­ват мисле­нето им и емоци­о­нал­ния интелект.

Щаст­лив съм да работя с рус­кия про­ект. Това е много инте­ресно и отго­ворно за мен. „Дра­кон­чето Тоша” ме покори с доб­ро­тата си. Харе­сва ми тази добра исто­рия за вза­имо­от­ноше­ни­ята между хората и за възпри­я­ти­ето на света от мал­ките деца. Убе­ден съм, че нашето сътруд­ни­че­ство ще поз­воли анимаци­ята да намери нова ауди­то­рия в света и да покори чуж­де­стран­ните пазари”, казва сце­на­ри­стът Майкъл Мауър.