Печат

Втори руско-български конкурс за млади белетристи и преводачи "Св. Климент Охридски"

През 2017 година по иници­а­тива на посол­ството на Репуб­лика Бълга­рия в Рус­ката феде­рация със спон­сор­ската под­крепа на ПАОЛУКОЙЛ”, Лите­ра­тур­ния инсти­тут „М. Горки” и Съюза на българ­ските писа­тели успешно бе про­ве­ден руско-​български кон­курс за млади беле­три­сти и пре­во­дачи, посве­тен на 140-​годишнината от нача­лото на Руско-​турската осво­бо­ди­телна война. Твор­бите на побе­ди­те­лите в кон­курса бяха изда­дени в дву­е­зич­ния сбор­ник „Писано с въг­лен” — „Писано углем с пожарища”.

Учре­ди­тели на тазго­диш­ния кон­курс са научно-​образователният и културно-​просветителски център „Дом наци­о­наль­ных лите­ра­тур” към Лите­ра­тур­ния инсти­тут „М. Горки” и Съюзът на българ­ските писа­тели, с под­крепата на посол­ството на Репуб­лика Бълга­рия в Рус­ката феде­рация и фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за България”.

В кон­курса могат да участват автори, пишещи на руски или на българ­ски език, неза­ви­симо в коя страна живеят. При­емат се само непуб­ли­ку­вани (вклю­чи­телно и в Интер­нет) творби, които да не са награж­да­вани в други кон­курси. Всеки участ­ник беле­трист може да пред­ложи само една своя творба, пое­тите — не повече от пет стихотворения.

В кон­курса за млади писа­тели се представят:

- в номи­наци­ята „художе­ствена проза” (въз­растта на участ­ниците е до 35 години вклю­чи­телно) беле­три­стични про­из­ве­де­ния от който и да е жанр на руски или на българ­ски език с обем не повече от 15 000 знака, тема­тично свър­зани с исто­ри­ята на руско-​българските кул­турни и исто­ри­че­ски връзки, с бити­ето на нашите млади съвремен­ници, живе­ещи в Русия и Бълга­рия на XXI век;

- в номи­наци­ята „пое­зия” (въз­растта на участ­ниците е до 30 години вклю­чи­телно) цикъл сти­хове, съдържащ не повече от пет сти­хо­тво­ре­ния с общ обем до 100 (сто) реда (клю­чови теми на сти­хо­тво­ре­ни­ята: при­ро­дата и исто­ри­че­с­ките пътища на Бълга­рия и Русия, човеш­ките взаимоотношения).

- в кон­курса за пре­во­дачи от руски на българ­ски и от българ­ски на руски език се допус­кат за уча­стие аспи­ранти, сту­денти, млади хора, вла­де­ещи руски и българ­ски (неза­ви­симо в коя страна живеят). Въз­раст на участ­ниците — до 40 години включително.

Жела­ещият да участва в кон­курса за пре­во­дачи следва до 15 май 2020 г. да подаде заявка. Всички, изпра­тили заявки за уча­стие ще полу­чат за пре­вод няколко него­леми по обем раз­каза, съо­т­ветно от българ­ски или руски съвременни писа­тели, от които трябва да избе­рат един, който да преведат.

Ще бъдат при­съдени парични награди във всички катего­рии: съо­т­ветно първа, втора и две поощрителни.

Сро­кове за про­веж­дане на кон­курса за беле­три­сти и поети

Първи тур — от 5 фев­ру­ари 2020 до 30 май 2020 година.

Втори тур — отчи­тане на резул­та­тите до 30 юли 2020 година.

След при­клю­ч­ване на кон­курса ще бъде изда­ден дву­е­зи­чен сбор­ник с твор­бите на финалистите.

Всички мате­ри­али за уча­стие в кон­курса се изпращат на адрес: а) на руски език: Този имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите. ; б) на българ­ски език: slovotodnes@abv.

Подробна информация за усло­ви­ята на кон­курса можете да полу­чите на сайта slovotodnes@abv.