Печат

Little Big е готова да представи Русия на "Евровизия-2021"

Рус­ката група Little Big, която тряб­ваше да участва в меж­ду­на­род­ния кон­курс „Евровизия-​2020″ е готова да пред­стави стра­ната на след­ващото изда­ние на кон­курса, ако отново бъде избрана. Това раз­ка­заха самите участ­ници в групата в You Tube-​канала на „Евро­ви­зия”. „Ако ни изви­кат, ако още вед­нъж ни дадат шанс да участваме в кон­курса, това ще е добре. Но ако ли не, в ника­къв слу­чай няма да се оби­дим, защото този кон­курс не е за победа и не за да докажеш нещо на себе си”, казаха вока­ли­стите Иля Пру­си­кин и София Таюр­ская. Спо­ред тях „в Русия има много достойни музи­канти, които биха могли да се раз­крият и да се покажат пред света”. „Това дори може би е по-​важно, откол­кото побе­дата. Няма да се оби­дим и дори ще под­крепим такова реше­ние.”, доба­виха те.

Пру­си­кин нарече разо­ча­ро­ва­ние нови­ната за отмяна на „Евро­ви­зия” тази година: „Ние като хора израс­нали с поп-​културата, които тряб­ваше да участваме в това съби­тие, бяхме много разо­ча­ро­вани. Това бе направо обида”.

65-​ият кон­курс „Евро­ви­зия” тряб­ваше да се състои от 12 до 16 май в концерт­ната зала Ahoy в Нидер­лан­дия. Групата Little Big тряб­ваше да пред­стави Русия с песента Uno. Вме­сто „Евро­ви­зия” орга­ни­за­то­рите ще про­ве­дат на 16 май спе­ци­ално онлайн шоу Europe Shine A Light („Европа запалва свет­ли­ните”), в което ще участват заяве­ните участ­ници в кон­курса за тази година. В Русия шоуто ще се пре­дава по Първи канал на теле­ви­зи­ята от 22 ч. мос­ков­ско време на 16 май.

Групата Little Big, която е осно­вана през 2013 година в Санкт Петер­бург, се изя­вява в стил поп, пънк и рейв. Вока­ли­сти са Иля Пру­си­кин, София Таюр­ская и Антон Лисов. Диджей е Сергей Мака­ров. Видеото на песента им за „Евро­ви­зия” Uno събра около 90 мили­она гле­да­ния. Групата често гастро­лира в Европа.