Печат

Най-добрият турнир в историята

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Мундиал-​2018

Русия вдигна много високо летвата в организирането на първенствата на планетата

На пре­с­конфе­ренция след закри­ва­нето на Све­тов­ното първен­ство по фут­бол в Русия пре­зи­дентът на ФИФА Джани Инфан­тино заяви, че отми­на­лият тур­нир е ста­нал най-​добрият в исто­ри­ята. Него­вото мне­ние спо­де­лят поли­тици, функци­о­нери, спор­ти­сти и, най-​главното — мили­они обик­но­вени фенове. Русия вдигна много високо летвата в