Печат

В Дербент започнаха разкопки на древен подземен град

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В древ­ния Дер­бент (Даге­стан) архео­ло­зите започ­наха раз­копки на под­зем­ния град, открит до извест­ната Джума-​джамия. Спо­ред уче­ните този под­земен град е пре­ста­нал да съще­ствува след наше­стви­ето на монголците през XIII век. Изслед­ва­ни­ята се про­веж­дат под ръко­вод­ството на про­фе­сор Мур­та­зали Гаджиев, съобщи адми­ни­страци­ята на града, цити­рана от „Рос­сий­ская газета”.

Само за няколко дни архео­ло­зите са разкопали

Печат

Парашутисти ще получат разузнавателни роботи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

От Мини­стер­ството на отбра­ната на Русия съобщиха, че до края на 2020 година във въз­душ­но­де­сант­ните сили на Улан Уде и Усу­рийск ще при­стиг­нат около 10 комплекта 1К144 „Сек­тант”. Става дума за нова раз­ра­ботка, която пред­став­лява робо­ти­зи­рана система за наблю­де­ние с малки габа­рити, пише „Рос­сий­ская газета”.

Това е комплекс от сеизмични

Печат

Сибир е родината на кучетата за впряг

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Палео­ге­не­тиците са стиг­нали до извода, че пра­ро­ди­те­лят на всички породи кучета за впряг се е появил в Сибир преди около 9,510 хиляди години. Те предпо­лагат, че хората са опи­томили куче­тата още в камен­ния век. За ролята на пра­ро­ди­ната на тези кучета пре­тен­ди­рат Европа, Алтай, Непал и Близ­кият изток, пре­даде ТАСС.

През послед­ните години

Печат

Студентка от Томск създаде виртуален резерват

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Юлия Про­ку­дина, аспи­рант в Инсти­тута по при­ложна матема­тика и компютърни науки на Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет (ТСУ), съз­даде пър­вия по рода си вир­туа­лен резер­ват, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

Раз­ра­бот­ката дава възмож­ност на раз­лични рас­те­ния и пред­ста­ви­тели на фау­ната да „оби­тават” свое­об­разно VR-​пространство, като съще­временно създава