Печат

Поставиха под съмнение дълбочината на Марианската падина

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Резул­та­тите от потапя­нето на рус­кия дъл­бо­ко­во­ден апа­рат „Витяз-​Д” поста­вят под съм­не­ние дан­ните за дъл­бо­чи­ната на Мари­ан­с­ката падина, полу­чени през 1957 г. Разми­на­ва­нето в циф­рите се ока­зало зна­чи­телно: около километър. Това съобщи в интервю за ТАСС зам.-генералният дирек­тор на Фонда за пер­спек­тивни изслед­ва­ния Игор Дени­сов, цити­ран от „Рос­сий­ская газета”.

По думите му, безпи­лот­ният дъл­бо­ко­во­ден апа­рат „Витяз-​Д” е реги­стри­рал дъл­бо­чина на пади­ната 10 088 метра. Докато съвет­ският едно­име­нен апа­рат преди 63 години е посо­чил 11 022 метра.

Това е информация за ана­ли­зи­ране — или пре­диш­ният „Витяз” е изме­рил дъл­бо­чи­ната непра­вилно, или самото дъно е проме­нено. Всичко това под­лежи на разми­съл и ана­лиз”, пояс­нил Денисов.

Спо­ред него Мари­ан­с­ката падина продължава да бъде активно гео­ложко обра­зу­ва­ние, което непрекъс­нато се променя, а сле­до­ва­телно е рано да се каже, че уче­ните са полу­чили пъл­ната кар­тина за него.

При­пом­няме, че на 8 май 2020 г. съвремен­ният руски безпи­ло­тен дъл­бо­ко­во­ден апа­рат „Витяз-​Д” извърши две потапя­ния в Мари­ан­с­ката падина. При пър­вото издигане на повърх­но­стта апа­ратът е наме­рен на 9 км от кораба, въпреки че се е предпо­лагало „Витяз — Д” да изплува много по-​близо. Спо­ред уче­ните, този факт говори за съще­ству­ващи и до днес неуста­но­вени от нау­ката под­водни течения.

Сега се съгла­су­ват бъдещите задачи на апа­рата. Уточ­нява се районът за изслед­ва­ния. Всъщ­ност в света съще­ству­ват 14 оке­ан­ски падини с дъл­бо­чина от около 7 хиляди метра. Курило-​Камчатската падина, напри­мер, която е много инте­ресна. Ней­ната дъл­бо­чина е около 10 хил. метра и там още никой не е бил”, пояс­нява Игор Денисов.

Дъл­бо­ко­вод­ният безпи­ло­тен апа­рат „Витяз-​Д” е пър­вият в света изцяло авто­номен, безпи­ло­тен под­во­ден апа­рат, който се потопи на тол­кова голяма дъл­бо­чина. Харак­те­ри­сти­ките на апа­рата поз­во­ля­ват потапяне на дъл­бо­чина до 12 км, докато при пове­чето под­водни апа­рати възмож­но­стите са до 6 км.