Печат

Кои са най-неподходящите продукти за диабетиците?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Док­торът дие­то­лог Ната­лия Беля­ева обясни кои храни трябва да се избяг­ват, за да се сведе до минимум риска от услож­не­ния при диа­бет. По думите й, с това забо­ля­ване може да се кон­суми­рат пло­дове, като се избяг­ват онези, в които има много захар — банани, круши и грозде.

Най-​вредни за диа­бе­тиците са бър­зите въг­ле­хид­рати, които пре­диз­ви­кват скок в кръв­ната захар. Такива храни са браш­ното, шоко­ладът, белият ориз, кар­то­фите, както и термично обра­бо­тено цвекло и мор­кови, цитира дие­то­лога „Ком­со­мол­ская правда”.

При диа­бет се поз­во­ля­ват бавни въг­ле­хид­рати. От зър­не­ните кул­тури раз­решени са елда, ове­сени ядки, ечемик, зелен­чуци и билки. За закуска се препоръч­ват каши.

Допус­кат се и про­те­ини от рас­ти­телни и живо­тин­ски храни — месо, домашни птици, риба, яйца, сирене, извара и бобови рас­те­ния. Д-​р Беля­ева препоръчва месото да се кон­сумира на обяд, а пти­чето месо и рибата (не мазна) вечер. Поз­во­ля­ват се билки и подправки.

За сле­д­обедна закуска дие­то­логът препоръчва печена ябълка с извара, зелева салата с ябълки, салата с целина и орехи или смути, напри­мер от киви.

Пра­вил­ното хра­нене спо­мага за нама­ля­ване на телес­ното тегло, като по този начин се нама­лява инсу­ли­но­вата рези­стент­ност на клет­ките”, отбе­ляза в заключение

д-​р Ната­лия Беляева.