Печат

Езерото Селигер се оказа река

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Служи­тели на Географ­ския инсти­тут на Рус­ката ака­демия на нау­ките стиг­наха до извода, че езе­рото Сели­гер и други Гор­но­волж­ски езера са били част от речна система.

Такова неоча­к­вано заяв­ле­ние бе напра­вено от уче­ните след зим­ната експе­диция до изво­рите на Волга, която се про­веде от 19 до 28 яну­ари тази година в окол­но­стите на град Осташков.

Спе­ци­а­ли­стите от Географ­ския инсти­тут на РАН са при­стиг­нали на

Печат

Руски учени взривиха с лазер опасен за Земята астероид

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Руски учени от Мос­ков­ския инсти­тут по физика и тех­но­логии заедно с други спе­ци­а­ли­сти съз­да­доха модел на потенци­ално опа­сен асте­роид и го унищожиха с лазер.

С помощта на експе­римента изсле­до­ва­те­лите успяха да опре­де­лят точ­ната маса на ядре­ния заряд, необ­хо­дим за предот­вра­тя­ване на евен­туа­лен сблъ­сък на небесни тела със Земята, пише

Печат

Как сънят влияе върху продължителността на живота?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Хората, които спят по-​малко от седем часа, са изложени на риск от полу­ча­ване на про­блеми с иму­ни­тета, а също могат да се раз­бо­леят от заха­рен диа­бет, арте­ри­ална хипер­то­ния и други забо­ля­ва­ния. Тоест, по думите на ръко­во­ди­теля на кате­драта „Медицина на съня” на Първи мос­ков­ски държа­вен медицин­ски уни­вер­си­тет „Сече­нов” Михаил Полу­ек­тов, относно

Печат

Специалисти създават мрежа от станции за изследване на вечния лед

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Том­ски учени в Запа­ден Сибир съз­да­ват мрежа от научни станции и обекти за изслед­ване на веч­ния лед. Изсле­до­ва­тел­ският мегапрофил ще се про­стира от запад на изток в Сибир по кон­ти­нен­тал­ния гра­ди­ент. Той бързо ще отчита новите тен­денции в изме­не­ни­ето на климата и ландшафта.

Запа­ден Сибир е иде­а­лен за подобни изслед­ва­ния, тъй като тук се