Печат

Как се е самоотбранявал град Болгар

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Учени от Инсти­тута по архео­логия на РАН уста­но­виха, че пър­вата сто­лица на Злат­ната орда (град Болгар), не е имала крепостни стени и кули. Глав­ният град на импе­ри­ята на нома­дите през XIV век се е защи­тавал от враго­вете си с дъл­бок ров и високи насипи.

Дължи­ната на укреп­ле­ни­ята, раз­след­вани от архео­ло­зите е около шест километра, насипът е бил с висо­чина до 4 метра, а дъл­бо­чи­ната на рова от 2,5 до 4 метра.

Не можахме да наме­рим върха на насипа и няка­кви други, вклю­чи­телно дървени отбра­ни­телни съоръже­ния”, се казва в пуб­ли­ку­ва­ната монография „Изслед­ва­ния на укреп­ле­ни­ята на Болгар 20142015 г.” на Вла­ди­мир Ковал и Павел Русаков.

На базата на архео­логи­че­ски про­уч­ва­ния и пис­мени дока­за­тел­ства, уче­ните предпо­лагат, че ровът и насипът са защи­тавали града от вне­запните набези на „кон­ската лава”. За да пре­одо­леят укреп­ле­ни­ята, кон­ниците първо е тряб­вало да сля­зат от конете и да вля­зат в ръкопашен бой с охра­ня­ващите укреп­ле­ни­ята. На гар­ни­зона и жите­лите на Болград е било необ­хо­димо да отблъс­нат само пър­вата атака и да удържат позици­ите си, докато дой­дат под­креп­ле­ния отвън.

Както е посо­чено в ста­ти­ята на сп. „Наука и жизнь”, укреп­ле­ни­ята около града са били издиг­нати не по-​рано от 40-​те години на XIV век. С оглед на пис­мени данни, това е ста­нало между 1359 и 1367 година по време на граж­дан­с­ката война в Злат­ната орда. През 1361 Болгар е бил опожа­рен, а 70 години по-​късно градът бил раз­ру­шен. Така Казан ста­нала сто­лица на региона.

Градът Болгар е сто­лица на Волжка Бълга­рия и пър­вата сто­лица на Злат­ната орда. Той въз­ни­ква в VIII-​IX век и много бързо се пре­връща в голям търгов­ски център. Градът достига най-​високия си разцвет в края на XIII — пър­вата поло­вина на XIV век. Именно там е издиг­ната Събор­ната джамия, Север­ният и Изто­чен мавзолеи.