Печат

Създадоха лазер за борба с астероиди

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Учени от Самар­ския наци­о­на­лен изсле­до­ва­тел­ски уни­вер­си­тет „Коро­льов” съвместно с колеги от фили­ала на Инсти­тута по физика „Лебе­дев” към РАН (ФИАН) и учени от уни­вер­си­тета „Емори” (Emory University, САЩ) съз­да­доха лазерна уста­новка нов тип, на осно­вата на която в бъдеще ще може да се съз­даде лазер за защита на Земята от астероиди.

На осно­вата на подобни лазерни уста­новки в бъдеще е възможно съз­да­ва­нето на гло­бални системи за про­ти­во­асте­ро­идна защита, както и компактни и мощни източ­ници на кохе­рентно излъч­ване за упо­треба в промиш­ле­но­стта”, гласи съобще­ни­ето на Самар­ския уни­вер­си­тет. От там допъл­ниха, че лазерът е бази­ран на концепция, пред­ложена от про­фе­сора по химия от уни­вер­си­тета „Емори” Майкъл Хевен.

В уста­нов­ката за напомп­ване се използва излъч­ване на диодни лазери, а в изпус­ка­телна камера инерт­ните газове се пре­връщат в мета­ста­билно въз­бу­дено състо­я­ние в плазма, съз­да­дена от елек­три­че­ски раз­ряд при налягане, подобно на атмо­сфер­ното. В подобна газова среда се формира много по-​мощен и каче­ствен лъчев поток, откол­кото от полу­про­вод­ни­ко­вите лазери.

Пред­ложе­ното съче­та­ние от тех­но­логии поз­во­лява да се съз­даде компак­тен лазер, който е спо­со­бен да излъчва непрекъс­нато лъче­ние с мощ­ност до няколко мега­вата. Освен това актив­ната среда на такъв лазер съдържа само инертни газове, което съще­ствено опро­стява тех­ни­че­с­ката реа­ли­за­ция и поз­во­лява да се съз­даде хими­че­ски инер­тен вари­ант на лазер­ната уста­новка — за раз­лика от лазе­рите на пари на алкални метали”, обясни Хевен, цити­ран от РИА „Новости”.

Както раз­каза водещият научен сътруд­ник от лабо­ра­то­ри­ята „Физика и химия на горе­нето” на Самар­ския уни­вер­си­тет Павел Михеев, уста­нов­ката ще бъде ползвана от уче­ните за тър­сене на оптима­лен спо­соб за полу­ча­ване на мета­ста­билни атоми на инертни газове и ефек­тивни режими за лазерна генерация.

Сега, когато сме съз­дали соб­ствена уста­новка, ще изу­ча­ваме експе­римен­тално физи­че­с­ките принципи на постро­е­ние на такава система — как се про­вежда опти­че­ско напомп­ване, как мощ­но­стта на раз­ряда влияе на концен­траци­ята на мета­ста­бил­ните атоми на аргона, как зависи концен­траци­ята на мета­ста­бил­ните атоми на инерт­ните газове от наляга­нето на сме­ста”, отбе­ляза той.

По думите на Михеев благо­да­ре­ние на това, че излъч­ва­нето на лазе­рите от такъв тип почти не се поглъща от атмо­сфе­рата, те могат да се използ­ват за връзки на далечни раз­сто­я­ния или за пре­нос на енергия.

Меж­ду­временно завеж­дащият кате­драта по физика и ево­люция на звез­дите към Инсти­тута по аст­ро­номия на РАН Дмит­рий Вибе заяви, че при­ближа­ващият се към Земята гигант­ски асте­роид ще долети до пла­не­тата на „коло­сално голямо разстояние”.

Всеки асте­роид оказва въз­действие на Земята само в един слу­чай — когато пада на нея. Но при полет на такова раз­сто­я­ние няма да има ника­кво въз­действие”, поясни ученият.

Спо­ред Вибе обаче, това съби­тие е обик­но­вено, както и разме­рите на небес­ното тяло, оце­ня­вани на 190430 м.

През фев­ру­ари 2018 година група учени от МФТИ, Инсти­тута по кос­ми­че­ски изслед­ва­ния на РАН и два инсти­тута на държав­ната корпо­рация „Роса­том” изчис­лиха с помощта на лазерно моде­ли­ране как може с помощта на ядрени взри­вове да се унищожа­ват опас­ните за Земята астероиди.