Печат

Изобретиха изкуствено месо

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

По раф­то­вете на мага­зи­ните в Русия до 2023 година може да се появи изку­ствено съз­да­дено месо. Предпо­лага се, че то ще струва около 800 рубли (12,50 щат­ски долара) за килограм. Това раз­ка­заха за „Рос­сий­ская газета” от Оча­ков­ския ком­би­нат за хра­ни­телни съставки, където успяха да отг­ле­дат първите 40 г такова месо.

Осно­вата за полу­ча­ване на кул­ти­ви­рано месо е малко парче мускулна тъкан на теле на 23 дни, полу­чено с местна упойка. Клет­ките се поста­вят в хра­ни­телна среда, за да поддържат рас­тежа и деле­нето си.

Към днешна дата цената на такова кул­ти­ви­рано месо в све­то­вен план остава достатъчно висока за купу­ва­чите на дребно и е около 90 щат­ски долара за килограм, а про­из­вод­ството му може да струва мили­они рубли. Но експер­тите на компа­ни­ята прогно­зи­рат, че с раз­ви­ти­ето на тех­но­логи­ите цената ще падне в пъти.

Ако се намали стой­но­стта на сре­дата, в която месото „расте”, себес­той­но­ста й ще бъде само 300 рубли (4,60 щат­ски долара) за 1 л, в срав­не­ние с 1,53 млн. рубли (23 40046 900 щат­ски долара), което в момента е цената на про­из­вод­ството в Швейца­рия месо. Освен това рас­тежът на клет­ките няма да бъде по-​нисък.

По този начин цената на самото месо ще започне да пада. Не е изклю­чено след няколко години то да се кон­ку­рира с тра­дици­он­ните изрезки в магазините.

Про­из­вод­ството на лабо­ра­торно месо има най-​значимото етично зна­че­ние за съвремен­ното обще­ство, тъй като можем да откажем да колим живи съще­ства, за да полу­чим месна храна”, каза проф. Нико­лай Шима­нов­ски, руски моле­ку­ля­рен фарма­ко­лог и член-​кореспондент на Рус­ката ака­демия на науките.