Печат

В руския Далечен изток се крият милион нови лекарствени съединения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Изсле­до­ва­те­лите са уве­рени, че Русия може да заеме първо място в света по добив на лекар­ствени съе­ди­не­ния от мор­ски безгръбначни.

Спо­ред науч­ния обзор, в орга­низмите на безгръб­нач­ните оби­та­тели на море­тата в Далеч­ния изток могат да се нами­рат от 100 000 до 1 млн. нови лекар­ствени съе­ди­не­ния, съобщи ТАСС. При това от шест до 60 000 от тях веро­ятно имат про­ти­во­ра­кова актив­ност. Такова изслед­ване пуб­ли­кува науч­ното спи­са­ние Marine Drugs.

Уче­ните напра­виха прогно­зата си, след­вайки дан­ните от редица вече известни видове безгръб­начни, наме­рени в севе­ро­за­пад­ните части на Тихия океан. Спо­ред дан­ните, във водите на Япон­ско, Охот­ско и Берингово море може да живеят от няколко десетки хиляди до 2 млн. нови вида безгръб­начни, чиито лекар­ствени свойства тепърва пред­стои да бъдат открити и изследвани.

По наша оценка само в рус­кия Дале­чен изток могат да се наме­рят от 100 000 до милион нови лекар­ствени съе­ди­не­ния. От 6 до 60 хил. от тях ще имат про­ти­во­ра­кова актив­ност на докли­нично ниво и от 150 до 1500 ще стиг­нат до кли­нични изпи­та­ния. Болшин­ството от тях ще са нови, а не подобни на вече откри­тите преди съе­ди­не­ния”, комен­тира един от авто­рите на изслед­ва­нето, сътруд­ник в ДФУ и про­фе­сор от Женев­ския уни­вер­си­тет Вла­ди­мир Катанаев.

Той поясни, че посо­че­ните цифри са огромни по стан­дар­тите на све­тов­ната фармацев­тична инду­стрия. Изсле­до­ва­те­лите са уве­рени, че Русия може да заеме първо място в света по добив на лекар­ствени съе­ди­не­ния от мор­ски безгръб­начни — много от тях имат мощен про­ти­во­тумо­рен потенциал. В стра­ната, смя­тат те, може да се съз­даде пазар на нови лекар­ства срещу рака.

Съще­временно изсле­до­ва­те­лите пре­дупре­жда­ват, че е важно да се съхра­нява мор­ското био­раз­но­об­ра­зие, тъй като цялата потенци­ална ико­номи­ческа изгода от новите био­логично активни съе­ди­не­ния може да бъде загу­бена от общите нега­тивни тен­денции. Уче­ните смет­наха, че всеки ден на Земята изче­зват по 150 вида живи организми.