Печат

УАЗ започна да произвежда умни джипове

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Уля­нов­ският автомо­би­лен завод (УАЗ) започна пилотни тестове на автомо­бил с тех­но­логи­ята Connected car. Тя вклю­чва вгра­дени телема­тични функции и онлайн услуги, както и мобилно при­ложе­ние, съобщи „Рос­сий­ская газета”. С нейна помощ шофьорът може да полу­чава информация за състо­я­ни­ето на всички системи и данни за тех­ни­че­ското състо­я­ние на автомо­била, местопо­ложе­ни­ето му, нивото на гори­вото в резер­во­ара и стила на шофи­ране в реално време, дистанци­онно да пали или гаси двигателя.

Както уточ­ниха от прес­служ­бата на УАЗ, новата тех­но­логия е раз­ра­бо­тена от парт­ньора на „Солерс” — компа­ни­ята C-​Cars. Съби­ра­нето и обмя­ната на данни на „инте­ли­гент­ния” автомо­бил се под­сигу­рява от теле­кому­ни­каци­о­нен модул ЭРА-​ГЛОНАСС, интегри­ран в CAN-​шината на джипа. Всички тестови изпи­та­ния на пър­вия обра­зец са минали успешно.