Печат

В Приморие намериха кости на неизвестен вид катерица

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

По време на раз­копки в наци­о­нал­ния парк „Земята на лео­парда“ в При­мо­рие (Русия) архео­лози наме­риха кости на нов за нау­ката вид на гигант­ска летяща кате­рица — Petaurista tetyukhensis. Остан­ките са на около 30 хиляди години.

Спо­ред прес­служ­бата на наци­о­нал­ния парк откри­ти­ето е напра­вено в пещера Сухая от пале­он­то­лози на Феде­рал­ния научен център за био­раз­но­об­ра­зие на фили­ала на Дале­ко­източ­ния феде­ра­лен уни­вер­си­тет на Рус­ката ака­демия на науките.

Остан­ките на древ­ното животно са открити тази година в север­ната част на При­мо­рие, в пещера Тютю­хин­ска. Никъде по света не са наме­рени дока­за­тел­ства за съще­ству­ва­нето на този дре­вен оби­та­тел. Спо­ред ръко­во­ди­теля на експе­дици­ята, док­тор на био­логи­че­с­ките науки Михаил Тиунов, това може да показва, че такива летящи кате­рици не са живели никъде другаде или, че остан­ките им про­сто не са намерени.

В наши дни место­оби­та­ни­ята на раз­лични видове гигант­ски кате­рици в Юго­източна Азия изглеж­дат като „петна“. Може би те също са живели в мина­лото и този вид е бил огра­ни­чен главно в тери­то­ри­ята на съвремен­ното При­мо­рие“, раз­каза Тиунов, цити­ран от „Рос­сий­ская газета“.

Рус­ките учени са наме­рили фраг­мент на гор­ната челюст с два зъба, както и отделно няколко зъба на това древно животно. В тях­ната струк­тура има раз­лики от пред­ста­ви­тели на други видове от същия вид гигант­ски кате­рици. Спо­ред рус­ките пале­он­то­лози, древ­ните летящи гри­зачи, както и тех­ните съвременни пред­ста­ви­тели, най-​вероятно основно са се хра­нили с листа, пло­дове и насе­коми. Маща­бът на кож­ните мем­брани на тези древни животни е достигал до 1,5 метра, а полет­ните раз­сто­я­ния надвиша­вали 50 метра.

По време на раз­копки в пеще­рата уче­ните са открили много костни останки на древни животни, напри­мер, фраг­менти от зъби на рядък за тери­то­ри­ята на Русия носо­рог Мерка — пред­ста­ви­тел на живо­тин­ския свят от плейстоцен­ската епоха, при­клю­чила преди 11,7 хиляди години. Тези тер­мофилни животни са водили само­тен начин на живот и са се хра­нили пре­димно с трева и листа. Те са пред­ше­стве­ници на въл­ни­стия носо­рог, чиито останки са много по-​често срещани. Доскоро костите на носо­рога Мерка са били нами­рани главно в съвременна Европа и Китай. Тези две откри­тия потвър­жда­ват, че преди десетки хиляди години климатът на съвремен­ното При­мо­рие е бил напълно раз­ли­чен. Освен „екзо­тич­ните“ южни видове, в пеще­рата Сухой са открити костни останки от мечки, язовци, зайци, мишки и лисици.