Печат

Сомнолог разказа как да се справяме с кошмарите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

По време на сън човеш­ката нервна система почива и се рестар­тира. Кошма­рите обаче могат да при­чи­нят тежка вреда на орга­низма. Ако се спазва хиги­ена на съня, тогава кошма­рите могат да бъдат избегнати и сънят да бъде пъл­ноце­нен. Спо­ред Алек­сей Меле­хин, док­тор на пси­хо­логи­че­с­ките науки, кошма­рите са раз­де­лени на две групи. Първите въз­ни­кват поради сетивно пре­то­вар­ване, когато човек прежи­вява пре­ка­лено много емоции през деня. Вто­рите са резул­тат от пост­травма­тично стре­сово раз­стройство, което се появява, напри­мер, след злопо­лука, сек­су­ално или физи­че­ско насилие.

Хиги­е­ната на съня също е пре­ван­тивна мярка за предот­вра­тя­ване на кошмари. Вечер не може да се реша­ват про­блеми, да се изяс­ня­ват меж­ду­лич­ностни отноше­ния, а всичко трябва да се решава три часа преди заспи­ване“, поясни Меле­хин в интервю за „Вечер­няя Москва“.

Освен това, преди сън не трябва да се упо­тре­бява кофеин, нико­тин и алко­хол, като послед­ният потиска фазата за бързо заспи­ване, което уве­ли­чава риска от раз­ви­тие на кошмари. Не си струва също така да се упо­тре­бя­ват въг­ле­хид­рати и захар, защото те влияят нега­тивно на тонуса на нерв­ната система.

В лег­лото не трябва да се използ­ват теле­фони или други мобилни устройства. Необ­хо­димо е да се следи хра­не­нето преди сън, не трябва да се пре­яжда, но и да не се ляга с пра­зен стомах.

И все пак трябва да отчи­таме факта, че кошмарът е само маска, под която може да се крие депре­сия, тре­вожно раз­стройство, травма­тично раз­стройство или син­дром на хро­нична умора, накратко — пси­хи­ката ни сиг­на­ли­зира, че е време да заба­вим темпото и да си дадем почивка“, смята Алек­сей Мелехин.

В същото време той отбе­ляза, че в бор­бата с кошма­рите сомно­ло­зите рабо­тят само със симп­тома, но не и с при­чи­ната за него. За да се раз­бере какво при­чи­нява мъчи­телни сънища и как да се отървем от тях е необ­хо­дима помощта на психолозите.