Печат

Руски учени изобретиха съдове от нишесте

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Учени съз­да­доха съдове от напълно био­разгра­дима пластмаса, която е без­вредна за при­ро­дата. Пър­вата пар­тида еко­логични съдове и опа­ковки може да се появят в края на 2019 година. В осно­вата на пластма­сата са кар­то­фе­ното или зър­не­ното нише­стета, съобщиха „Известия“.

За осъще­ствя­ване на процеса есте­стве­ният мате­риал се под­лага на спе­ци­ална обра­ботка с помощта на ултра­звук. Този метод за про­из­вод­ство на съдове и опа­ковки за едно­кратна упо­треба е много по-​екологичен — той може да намали сме­тищата и раз­хо­дите в бюджета, за раз­лика от съз­да­ване на вно­сна биопластмаса чрез спе­ци­ални щамове на бактерии.

Про­дук­тите от новата пластмаса ще са с 1015% по-​евтини, откол­кото тех­ните ана­лози от подобни суро­вини, про­из­ве­дени от чуж­бина, закупени главно от Китай, които съдържат полипро­пи­лен. Това вътрешно раз­ви­тие има голям потенциал на фона на разго­во­рите за забрана на пластма­со­вите тор­бички и пластма­со­вите при­бори в Русия до 2024 година. Компа­ни­ята „Био­тех“ вече про­явява инте­рес към новата технология.

Спо­ред раз­ра­бот­чиците използва­нето на ултра­звук ели­ми­нира използва­нето на хими­кали и гене­тично модифици­рани суро­вини, което прави тех­но­логи­ята мак­симално еко­логична. Този метод на про­из­вод­ство също така ще осигури на рус­ките про­из­во­ди­тели инте­лек­ту­ална неза­ви­симост, тъй като меха­низмът на съще­ству­ващите методи за модифици­ране на нише­сте, като пра­вило, е търгов­ска тайна на чуж­де­стран­ните компа­нии. Новият полимер може да се използва при изра­бот­ване на здрави тор­бички, кап­сули за лекар­ства, при­бори за едно­кратна упо­треба, опа­ко­въчни мате­ри­али и др.

Новият мате­риал има висока ела­стич­ност и е в състо­я­ние да издържа на зна­чи­телни нато­вар­ва­ния. На външен вид изде­ли­ята от нише­сте са подобни на пър­во­класна пластмаса. Ино­ва­тив­ната посуда е тол­кова без­обидна, че дори може да се яде след упо­треба. Отбе­лязва се, че про­из­вод­стве­ните линии за био­разгра­дима пластмаса не изис­кват спе­ци­ално обо­рудване. Новият мате­риал може да се про­из­вежда във всички неф­то­хи­ми­че­ски предпри­я­тия с минимални инвестиции.

Рус­ките учени вече съз­да­доха няколко пробни образци мем­брани с раз­лични свойства, готови за внед­ря­ване в про­из­вод­ството. При усло­вие на склю­ч­ване на дого­вор с инду­стри­а­лен парт­ньор, пър­вата пар­тида на готова про­дукция може да се появи в края на 2019 г.