Печат

НАСА поиска от „Роскосмос“ места на кораба „Союз“

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Аме­ри­кан­ското Наци­о­нално управ­ле­ние по въз­ду­хопла­ване и изслед­ване на кос­ми­че­ското про­стран­ство (НАСА) поиска от рус­ката държавна корпо­рация „Рос­кос­мос“ допъл­ни­телни места на кос­ми­че­ския кораб „Союз“ за сво­ите аст­ро­навти през 2020 и 2021 г. Това съобщи за РИА „Ново­сти“ глав­ният изпъл­ни­те­лен дирек­тор на държав­ната корпо­рация Дмит­рий Рогозин.

Полу­чих топло и съдържа­телно писмо от Брай­денщайн (ръко­во­ди­тел на НАСА), в което той се позо­вава на опре­де­лена ситу­ация, свър­зана със заба­вя­нето на търгов­ските кораби за доставка на аме­ри­кан­ски екипажи до Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция (МКС)”, каза Рогозин.

Както обясни ръко­во­ди­те­лят на „Рос­кос­мос“, тесто­вете на аме­ри­кан­с­ките търгов­ски кораби ще бъдат завършени не по-​рано от 2021 г., така че Русия e по-​напред и ще бъде при­ну­дена да „свие“ сво­ите екипажи.

За съжа­ле­ние това нарушава нашите пла­нове за набор от тестове и експе­рименти на борда на рус­кия сег­мент на МКС. Ще трябва да пожерт­ваме нещо, като напри­мер да нама­лим екипажа си, за да осигу­рим място за нашите аме­ри­кан­ски колеги“, добави той.

След иска­нето на НАСА „Рос­кос­мос“ е решила да отдели пари за изграж­дане на два допъл­ни­телни кос­ми­че­ски кораби „Союз“, поясни Рогозин.

При­пом­няме, че рус­ките „Союз“ доста­вят всички чле­нове на екипажи на МКС от 2011 г., отка­кто аме­ри­кан­с­ката кос­ми­ческа совалка за много­кратна упо­треба Space Shuttle беше изве­дена от експло­атация. Към днешна дата послед­ното място на аме­ри­канците е на кораба „Союз МС-​16“, чието изстрел­ване е насро­чено за март. То ще гаран­тира, че поне един аст­ро­навт ще остане на станци­ята до есента на след­ващата година.

Въпреки това Съе­ди­не­ните щати раз­ра­бо­тиха нови управ­ля­еми кос­ми­че­ски кораби (Crew Dragon и Starliner) за изпращане на аст­ро­навти до станци­ята, но тях­ното изстрел­ване бе много­кратно отлагано. В края на сеп­тем­ври от аме­ри­кан­ска страна заявиха, че поради посто­янни закъс­не­ния НАСА веро­ятно ще при­до­бие допъл­ни­телно място на рус­кия кос­ми­че­ски кораб „Союз“ през 2020 година.