Печат

Тестваха очила за виртуална реалност (VR) за крави

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Това стана във ферма в Мос­ков­ска област с цел подоб­ря­ване на усло­ви­ята на отг­леж­дане на кра­вите. Съобще­ни­ето е пуб­ли­ку­вано на сайта на Мини­стер­ството на сел­ското стопан­ство и хра­ните на Мос­ков­ска област. Вете­ри­нар­ните лекари, кон­сул­тан­тите по про­из­вод­ството и раз­ра­бот­чиците на очи­лата VR са съз­дали съвме­стен про­дукт, който отчита осо­бе­но­стите на гла­вата на кравата.

Опи­райки се на изслед­ване за въз­действи­ето на цве­то­вете върху пси­хо­емоци­о­нал­ното състо­я­ние на кра­вите, е съз­да­дена програма ими­ти­раща лятно поле. Спо­ред спе­ци­а­ли­стите положи­тел­ните емоции благо­творно влияят върху млеконадоя.

В съобще­ни­ето се отбе­лязва, че внед­ря­ва­нето на подобни тех­но­логии в мле­ко­про­из­вод­ството ще се обсъжда на Меж­ду­на­ро­ден агропромиш­лен мле­чен форум.