Печат

Специалисти разкриха пет компонента за дълъг живот

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Руски учени откриха кои компо­ненти са най-​важни за дълъг и каче­ствен живот. За тази цел експер­тите от Наци­о­нал­ния медицин­ски изсле­до­ва­тел­ски център за пре­ван­тивна медицина към Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето на Русия, са про­вели многофак­то­рен ана­лиз. Дирек­торът на инсти­тута Оксана Драп­кина говори за това в открита дис­ку­сия, която се про­веде в рам­ките на Общо­рус­кия форум за про­фе­си­о­нална навигация „ПроК­ТО­рия” в Яро­славъл. По думите й, са иден­тифици­рани пет основни компонента.

Пър­вият е пуше­нето. Вто­рият — нормална физи­ческа актив­ност, тоест ходене около един час на ден. Тре­тият е да не се зло­упо­тре­бява със солта. Уче­ните препоръч­ват да няма сол­ници на масата. Четвър­тият компо­нент — адек­ва­тен прием на зелен­чуци и пло­дове (400 грама на ден), а петият — да не се зло­упо­тре­бява с алкохола.

Уче­ните са катего­рични, че спазва­нето на тези про­сти пра­вила спо­мага за поддър­жане на добро здраве и предот­вра­тя­ване на фатални заболявания.

По думите на Драп­кина, сега по-​голямата част от хората в Русия уми­рат заради хро­нични неза­разни забо­ля­ва­ния, като сърдечно-​съдови и онко­логични, заха­рен диа­бет и бело­дробни боле­сти. Спо­ред нея, в стра­ната трябва да се съз­да­дат усло­вия, които да поз­во­ля­ват на хората да водят здра­во­сло­вен начин на живот, вклю­чи­телно да се уве­ли­чат броят на пар­ко­вете и про­из­вод­ството и пред­лага­нето на здра­во­словни хра­ни­телни про­дукти. „Изклю­чи­телно важно е също така всеки да под­хожда сери­о­зно към диспан­се­ри­за­ци­ята и медицин­ските прег­леди, които вече могат да се про­веж­дат безплатно всяка година”, каза още тя. Оксана Драп­кина препоръчва също, хората да са наблю­да­вани от лекар и да след­ват лекар­ските препоръки, ако има уста­но­вено заболяване.