Печат

Изобретиха уред за лечение на рани и изгаряния

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Спе­ци­а­ли­сти от Държав­ния Рязан­ски при­бо­рен завод (част от АОКРЭТ” на държав­ната корпо­рация Ростех) и МГТУ „Бауман” са раз­ра­бо­тили ино­ваци­о­нен апа­рат за лече­ние на рани, изга­ря­ния и възпа­ле­ния. Апа­ратът вклю­чва облъч­ва­тел с лампа, който с помощта на елек­три­че­ски раз­ряд с голяма мощ­ност се нагрява само за няколко секунди до темпе­ра­тура от 1215 хиляди гра­дуса по Целзий.

Новата тех­но­логия „Заря” сега преми­нава пробна експло­атация в Арк­тика, където, както отбе­ля­заха от Ростех, ще бъде осо­бено търсена.

Изпъл­ни­тел­ният дирек­тор на държав­ната корпо­рация Олег Евту­шенко съобщи, че пара­лелно с това спе­ци­а­ли­стите са при­стъпили към сер­тифици­ра­нето на при­бора и го подгот­вят за начало на серийно про­из­вод­ство. Пре­дви­жда се проце­ду­рата по сер­тифици­ра­нето да завърши през 2021 година.

Отбе­лязва се също, че „Заря” ще помогне не само при лече­ние на кожни забо­ля­ва­ния и рани, но и при остри респи­ра­торни инфекции, грип и ангина. В резул­тат на високо интен­зивно импулсно оптично излъч­ване на лампата се постига голям бак­те­рици­ден ефект, а времето за обра­бот­ване на раната се нама­лява до няколко секунди. В срав­не­ние с UV лампите, устройството може да намали продължи­тел­но­стта на проце­ду­рата от 10 минути до няколко секунди, пояс­ниха от Ростех.

Едно от глав­ните пре­дим­ства на нашата раз­ра­ботка е него­вата уни­вер­сал­ност. Тази тех­но­логия може да бъде тър­сена не само в медици­ната, но и в сел­ското стопан­ство, напри­мер за пре­ра­ботка на кул­тури или за дез­инфекция на водата в бита, както и в местата с извън­редни ситу­ации”, заяви гене­рал­ният дирек­тор на „КРЭТ” Нико­лай Кольо­сов. Новата раз­ра­ботка няма ана­лог в света.