Печат

В Астрахан разработиха домашна мини-ферма

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Сту­денти и техни препо­да­ва­тели от кате­драта „Аква­кул­тура” на Аст­ра­хан­ския държа­вен тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет (АГТУ) са изоб­ре­тили мобилна мини-​ферма, която няма ана­лог в Русия.

Става дума за кон­тей­нер, изра­бо­тен от пластмаса за хра­ни­телни про­дукти, който усъвършен­ствахме. Раз­де­лихме го на две нива — дол­ното за развъж­дане на риба, а гор­ното за отг­леж­дане на рас­ти­телни кул­тури”, поясни авторът на иде­ята, сту­дент­ката от първи курс маги­стра­тура в АГТУ Елена Евграфова.

Тя обясни, че водата в кон­тей­нера непрекъс­нато цир­ку­лира между нивата: от риб­ния отдел чрез помпа водата се изпраща на гор­ното ниво и овлаж­нява рас­те­ни­ята. Така коре­ните абсор­би­рат орга­нич­ната мате­рия, оста­нала от рибите, която съдържа полезни азотни веще­ства. Съще­временно рас­те­ни­ята действат като биофи­лтър, а след това пре­чи­сте­ната вода отново се спуска в дол­ния модул. Накратко, полу­чава се един свое­об­ра­зен кръго­врат. Освен това, кон­струкци­ята на мини-​фермата осигу­рява защита на участъка с аква­кул­тури от излишна свет­лина — това кара водата да цъфти и нама­лява кис­ло­рода в нея.

Между другото, град­ското фермер­ство в Русия е вклю­чено в Атласа на новите про­фе­сии на Агенци­ята за стра­теги­че­ски иници­а­тиви, тъй като това е гло­бална тен­денция. Все повече хора се стремят да живеят в гра­до­вете, а раз­ви­ти­ето на съвремен­ните сел­ско­стопан­ски тех­но­логии в усло­ви­ята на урба­ни­за­ция дава възмож­ност да се ико­номи­сва и да се упо­тре­бя­ват каче­ствени продукти.