Печат

Бяла подводница става музей

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Под­водна исто­рия

Под­вод­ната лабо­ра­то­рия „Бентос-​300″ ще стане музей на хид­ро­нав­ти­ката. В СССР е имало две такива под­вод­ници — „Бентос-​2″ е потъ­нала в Ново­ро­сийск, а „Бентос-​1″ е спа­сена. Да запази „Бен­тос” за хид­ро­навта първи клас Юрий Брага се е превър­нало в жиз­нено кредо. „Бен­тос” в пре­вод от гръцки озна­чава „дъл­бо­чина”. При­станът в Бала­клава на крайбреж­ната улица „Назу­кин” в Сева­стопол, където ще се настани новият музей, е

Печат

Заговор срещу енергийната сигурност

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Под­водна исто­рия

САЩ се настаняват на европейския газов пазар чрез санкции срещу съюзниците си, Брюксел им помага

Сво­бод­ната и честна кон­ку­ренция и търго­вия явно не е по вкуса на Вашинг­тон. Аме­ри­кан­с­ката външна поли­тика крас­но­ре­чиво доказва това. С повиша­ва­нето на митата върху про­дукци­ята на редица европе­йски и китайски про­из­вод­ства, с налага­нето на

Печат

Русия-Канада: Съвместен проект

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Под­водна исто­рия

Русия и Канада се канят да обсъдят съвме­стен гео­ложки про­ект за изу­ча­ване на шелфа в Арк­тика, съобщи зам.-министърът на при­род­ните ресурси и еко­логи­ята Евге­ний Кисельов.

Срещата на спе­ци­а­ли­сти от двете страни за дого­ва­ряне на детайли на про­екта може да се състои още през май в Санкт Петер­бург след годиш­ната Евразий­ска минна конференция