Печат

Спортът след коронавируса - какъв ще бъде той?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Пан­деми­ята, която на прак­тика спря целия спорт на пла­не­тата, ще го промени сери­о­зно. Той няма вече да е пре­диш­ният. Това е ина­те­ресно и предизвикателно.

Бор­бата с короната

Мина­лия петък фут­бо­ли­стите от „Байерн” Джошуа Кимих и Леон Горецка осно­ваха фонд We kick Corona. Той е съз­да­ден за подпо­магане на медицин­ски учре­жде­ния за закупу­ване на лекар­ства и необ­хо­димата тех­ника, за постра­да­лите от вируса, за бездомните

Печат

Олимпиадата в Токио е отложена за следващата година

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Лет­ните Олимпийски игри, които тряб­ваше да стар­ти­рат в сто­лицата на Япо­ния Токио на 24 юли тази година, офици­ално са отложени за 2021 година, съобщи министър-​председателят на стра­ната Шин­дзо Абе.

Япон­ският премиер се е обър­нал с това пред­ложе­ние към ръко­во­ди­теля на Меж­ду­на­род­ния олимпийски коми­тет Томас Бах, който е под­крепил реше­ни­ето на Абе