Печат

Хокейната федерация обяви състава на "сборная" за Световното първенство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Феде­раци­ята по хокей на Русия огласи пред­ва­ри­тел­ния състав на наци­о­нал­ния отбор за Све­тов­ното първен­ство, което ще се състои в Сло­ва­кия, съобщи прес­служ­бата на организацията.

В спи­съка вли­зат 27 хоке­и­сти. В заяв­ката за първен­ството ще попад­нат 25 състе­за­тели. Феде­раци­ята по хокей отбе­лязва, че окон­ча­тел­ната заявка ще бъде опо­ве­стена в Братислава.

Пред­ва­ри­те­лен състав на Русия: Вра­тари — Андрей Васи­лев­ски, Алек­сандър Георгиев, Иля Сорокин.

Защит­ници — Артьом Зуб, Динар Хафи­зу­лин, Вла­ди­слав Гав­ри­ков, Дмит­рий Орлов, Никита Зайцев, Артьом Блажи­ев­ски, Алек­сандър Еле­син, Бог­дан Кисе­льо­вич, Никита Несте­ров, Михаил Сергачов.

Напа­да­тели — Иван Телегин, Алек­сандър Овеч­кин, Евге­ний Мал­кин, Сергей Анд­ро­нов, Артьом Ани­симов, Сергей Плот­ни­ков, Михаил Григо­ренко, Евге­ний Дадо­нов, Иля Ковал­чук, Кирил Капри­зов, Никита Куче­ров, Евге­ний Куз­нецов, Алек­сандър Бара­ба­нов, Никита Гусев.

Све­тов­ното първен­ство по хокей на лед ще се състои от 10 до 26 май в Бра­ти­слава и Кошице. Рус­кият наци­о­на­лен отбор ще играе в пред­ва­ри­телна група „В” с отбо­рите на Швеция, Чехия, Швейца­рия, Нор­вегия, Лат­вия, Австрия и Италия.