Печат

Руският футбол спря минимум до 10 април

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Спорт

Европейското първенство ще е през 2021-а. А по-нататък?

Рус­кият фут­бо­лен съюз взе оча­к­ва­ното и веро­ятно един­стве­ното възможно реше­ние, но бъдещето не стана по-​ясно. УЕФА пък реши да не раз­къ­сва новия сезон и да про­веде Европе­йското първен­ство по фут­бол през след­ващото лято.

В пауза се оказа не само Рус­ката про­фе­си­о­нална лига, спрени са изобщо всички състе­за­ния под еги­дата на Рус­кия фут­бо­лен съюз, вклю­чи­телно тур­ни­рите на реги­о­нал­ните феде­рации. Засега каран­ти­ната е до 10 април — до тази дата в Рус­ката феде­рация е забра­нено да се про­веж­дат спортни мероприятия.

Няма обаче ника­ква уве­ре­ност, че след този срок състе­за­ни­ята ще се възоб­но­вят. Няма и не може да има. Мини­стърът на спорта на Ита­лия заявя­ваше, че взе­тите в стра­ната му мерки трябва да дадат резул­тат в края на март, нача­лото на април, но в Русия нещо подобно засега не е предпри­ето. При това броят на зара­зе­ните в света стреми­телно расте.

Напро­тив — всичко сега започва — потвър­жда­ват се нови слу­чаи на зара­зя­ване. Като се отчита лекото преми­на­ване на боле­стта при млади и здрави хора, как­вито са спор­ти­стите, веро­ятно броят на реално зара­зе­ните е доста по-​голям от офици­ално обявявания.

Отме­нят се спортни меропри­я­тия, зат­ва­рят се учи­лища и вузове, но има големи съм­не­ния, че това ще спре разпро­стра­ня­ва­нето на инфекци­ята. Напълно е възможно точно към 10 април виру­сът в Русия да достигне своя пик. Отлага­нето на рус­кото фут­болно първен­ство до тази дата, раз­бира се, е промеж­дутъчно реше­ние, което напълно веро­ятно ще се наложи да бъде коригирано.

В поне­дел­ник Лео­нид Федун пред­лагаше да не се занима­ват с отлагане и резул­та­тите от първен­ството да бъдат при­знати така, както са след 22-​ия кръг. Той обаче иска да се доиг­рае тур­нира за Купата на Русия, където участва него­вият „Спар­так”. Да пред­ложиш това е лесно, когато не пре­тен­ди­раш за места, които дават визи за европе­йс­ките тур­нири и когато не си заплашен от изпадане.

Есте­ствено, докато има няка­ква тео­ре­тична възмож­ност първен­ството да бъде доиг­рано, тя трябва да се използва. За неза­бав­ното разши­ря­ване на Лигата, което би спа­сило нами­ращите се сега на дъното „Крила на Съве­тите” и „Ахмат” вече не се говори, но при всички слу­чаи това няма да реши про­блемите за разпре­де­ля­нето на местата, които гаран­ти­рат уча­стие в европе­йс­ките турнири.

УЕФА вече отложи Европе­йското първен­ство за 2021 г., за да могат европе­йс­ките първен­ства да бъдат изиграни, а след­ващият сезон да мине в повече или по-​малко норма­лен режим, и помоли феде­раци­ите да завършат първен­ствата до края на юни. Но и без УЕФА е ясно, че именно нача­лото на след­ващия руски сезон (осо­бено ако в него участват 18 отбора) е най-​главният огра­ни­чи­тел за рус­наците — заради зимата те трябва да започ­нат да играят по-​рано от Европа — някъде към сре­дата на юли. Но все пак могат да се вме­стят, дори да се възоб­нови първен­ството малко по-​късно. В Русия виру­сът дойде по-​късно и няма гаранции, че през април ситу­аци­ята ще бъде по-​малко опасна, откол­кото сегашната.

Рус­ката про­фе­си­о­нална лига обаче има и плю­сове в срав­не­ние с други лиги — няма ника­кви пред­ста­ви­тели в европе­йс­ките тур­нири след „дал­но­вид­ното” есенно отпа­дане, а и в първен­ството има да се изиграят само осем кръга. За срав­не­ние — в Испа­ния има 11 кръга, а в Ита­лия — 12 и поло­вина, като и двете страни имат участ­ници в европе­йс­ките турнири.

Ако кален­дарът бъде уплът­нен мак­симално (като не забра­вяме, че има четвъртфи­нал и два полу­фи­нала за Купата на Русия), това може да се вме­сти в около пет сед­мици. В Русия обаче има и плейофи, те могат да бъдат изиграни през вто­рата поло­вина на май, след завършване на първен­ството. В такъв слу­чай обаче сед­мица преди старта на новото първен­ство няма да знаят в коя лига ще участват през след­ващия сезон.

Ако каран­ти­ната при­до­бие европе­йски харак­тер, на фут­бо­ли­стите е необ­хо­димо първо да про­ве­дат мини­лагери, а и да продължат дого­во­рите си — на много играчи и тре­ньори дого­во­рите при­клю­ч­ват на 31 май.

Ако шампи­о­натът ще се доиг­рава, това трябва да стар­тира по няка­къв начин в нача­лото на май. Изра­зя­ват се надежди, че в бор­бата с вируса ще помогне затоп­ля­нето, но едва ли про­летта в Русия е по-​топла, откол­кото е сега темпе­ра­ту­рата в Милано (плюс 17 гра­дуса). Вари­антът за пред­срочно при­клю­ч­ване на първен­ството засега не се обсъжда, но ако днес тази тема не е отва­ряна, това не озна­чава, че няма да бъде отво­рена в близко бъдеще. Напри­мер на 10 април.

На фено­вете им се иска първен­ството да бъде доиг­рано, но в даде­ния слу­чай не може да се направи нищо друго, освен фут­бо­ли­стите да се грижат за своето здраве и за здра­вето на близ­ките си, да изпъл­ня­ват препоръ­ките и да се постараят да нама­лят лич­ните си кон­такти. Могат да бъдат разглеж­дани раз­лични вари­анти, но реше­ни­ето ще бъде про­дик­ту­вано от зара­зата: ако към нача­лото на май тя не мисли да отстъпва, тогава при цялото жела­ние сезонът няма да бъде доиг­ран. Може да бъде полу­чено раз­реше­ние да се играе без зри­тели, но и това няма да стане, защото клу­бо­вете с добра инфра­струк­тура не го желаят. Някои европе­йски първен­ства обаче са в къде-​къде по-​сложна ситу­ация от рус­ката, но все пак имат наме­ре­ние да довършат започнатото.