Печат

Русия подкрепи “доктрината Путин”

Професор Димитър Иванов - директор на Института по лидерство към УниБИТ, - специално за "Русия днес-Россия сегодня" след визитата си в Русия по време на изборите на 18 март

- В коя част на Русия бяхте по време на избо­рите, про­фе­стор Иванов?

- В Санкт Петер­бург, преми­на­вайки през Москва. Бях там като пред­се­да­тел на Редакци­он­ния съвет на в. „Русия днес-​Россия сего­дня” — член на Све­тов­ната асоци­ация на рус­ката преса

Печат

Руснаците ще избират най-важното събитие в историята на страната

Рус­кото воен­но­и­сто­ри­че­ско друже­ство (РВИД) започва работа по про­екта „12 събития-​12 века”, в рам­ките на който жите­лите на Русия ще избе­рат най-​важното съби­тие в исто­ри­ята на стра­ната. „Ще започ­нем с научна дис­ку­сия, където исто­риците ще обсъдят и ще опре­де­лят 144 най-​значими съби­тия за 12-​вековната исто­рия на Рус­ката държава. След­ващият етап ще е

Печат

С флашмоб поканиха Путин в Ялта

Повече от 1000 участ­ници във флашмоб на крайбреж­ната улица на Ялта поздра­виха пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин и го пока­ниха да посети Ялтин­ския меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум (ЯМИФ), който ще се състои от 19 до 21 април т. г. Орга­ни­за­тори на акци­ята са Фонд „Ялтин­ски меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум” и сту­денти от Крим. Участ­ниците с телата си направиха

Печат

Жириновски иска смяна на устройството на властта

След срещата на Вла­ди­мир Путин с кан­ди­да­тите за пре­зи­дент Вла­ди­мир Жири­нов­ски заяви, че е пред­ложил на пре­зи­дента иде­ята си за смяна на модела на властта — от държа­вен глава към колек­ти­вен управ­лен­ски орган. „За шест години непременно ще има промени, така мисля. Това е мое мне­ние и аз го каз­вам. Нека да има държа­вен съвет от 30-​ина души -