Печат

"Единна Русия" ще коригира идеологията си във връзка с пандемията

Депутати предлагат нови законови промени за работещите дистанционно и работодателите

Промени в идео­логи­ята и в пре­диз­бор­ната платформа във връзка с пан­деми­ята от коро­на­ви­рус — това анон­сира пред­се­да­те­лят на „Единна Русия”, зам.-председател на Съвета за сигур­ност на РФ Дмит­рий Мед­ве­дев във втор­ник на среща с участ­ниците в кад­ро­вия про­ект на пар­ти­ята „Полит­Стар­тап”. Главни обсъж­дани теми бяха предстоящите

Печат

В Русия се подготвя учредяването на нов регион

Чле­но­вете на работ­ната група, които подгот­вят пред­ложе­ния за сли­ва­нето на Архангел­ска област и Ненец­кия авто­номен окръг (НАО), пред­лагат в новото адми­ни­стра­тивно обра­зу­ва­ние да се включи и Репуб­лика Коми. Това съобщи за ТАСС ръко­во­ди­те­лят на работ­ната група Мат­вей Чупров. „Едно от пред­ложе­ни­ята е обе­ди­ня­ване в един субект не само на

Печат

В Урал откриха пирамида по-голяма от Хеопсовата

Урал­ски тури­сти от клуба за експе­диции „Дивият Север” откриха в При­по­ляр­ния Урал огромна пирамида, която е няколко пъти по-​голяма от Хео­п­со­вата. Нео­бик­но­ве­ният хълм е открит, когато група тури­сти се подгот­вяли за ско­кове от вер­то­лет и изу­ча­вали спът­ни­кови снимки на При­по­ляр­ния Урал.

Пирами­дата е разпо­ложена на тери­то­ри­ята на

Печат

Жириновски предлага екзотични идеи

Лидерът на ЛДПР Вла­ди­мир Жири­нов­ски пред­ложи да бъде лик­ви­ди­ран Съветът на феде­раци­ята (Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент). „Дайте да лик­ви­ди­раме Съвета на феде­раци­ята. Това е копи­рано от бри­тан­ския пар­ламент. В Бри­та­ния няма кон­сти­туция, защо да не копи­раме и това? Дайте да нямаме кон­сти­туция. Зако­ните се въвеж­дат в действие чрез укази на