Печат

Бизнесът активно участва в подобряването на екологичната ситуация

Понижа­ва­нето на вред­ните еми­сии от авто­транспорта, промиш­ле­ните и енергий­ните предпри­я­тия е едно от най-​важните направ­ле­ния на наци­о­нал­ния про­ект „Еко­логия”. В рам­ките на про­екта се пре­дви­жда реа­лиз­ране на феде­рал­ния про­ект „Чист въз­дух”, за което до 2024 година са отпус­нати над 500 мили­арда рубли, като почти 400 мили­арда от тях са сред­ства на част­ния биз­нес, оста­на­лото е от бюдже­тите на феде­раци­ята и на регионите.

В про­екта участват 12 промиш­лени гра­дове на Русия, където еко­логич­ната обста­новка е най-​неблагоприятна, вклю­чи­телно и от Урал­ския феде­ра­лен окръг — Нижни Тагил, Челя­бинск и Маг­ни­тогорск. Целта е за пет години те да бъдат изва­дени от спи­съка на най-​замърсените. До 2024 година съв­куп­ният обем на вред­ните еми­сии в атмо­сфе­рата в тези насе­лени пунк­тове трябва да се понижи малко над 20%. Засега на колегия на Мини­стер­ството на при­род­ните ресурси на РФ отче­тоха първите резултати.

В Сверд­лов­ска област се работи активно с промиш­ле­ните предпри­я­тия — Ниж­не­тагил­ския мета­лурги­чен ком­би­нат, Висо­когор­ския рудо­бога­ти­те­лен ком­би­нат, Урал­вагон­за­вод и други. Трябва да се отбе­лежи, че едрият биз­нес вече години наред реа­ли­зира еко­логични програми, понижа­вайки обема на вред­ните еми­сии. Инве­стици­ите на компа­ни­ите в про­екта „Чист въз­дух” като цяло са над 2 мили­арда рубли.

За съжа­ле­ние обаче, делът на авто­транспорта в замър­ся­ва­нето на въз­духа нараства. Губер­на­торът на Сверд­лов­ска област Евге­ний Куй­вашев смята, че най-​ефективното реше­ние за подоб­ря­ване на еко­логич­ната обста­новка в Нижни Тагил е обно­вя­ване на обще­стве­ния транспорт. Пре­дви­жда се замяна на зна­чи­телна част от ста­рите авто­буси с комфортни еко­логични автобуси.

Спо­ред вла­стите преми­на­ва­нето на обще­стве­ния транспорт на газово гориво трябва да допри­несе за понижа­ване на про­блемите с еко­логи­ята по цялата област. Сега на газ рабо­тят повече от хиляда авто­буса и 147 еди­ници транспорт на пътно-​комуналното стопан­ство. До края на годи­ната броят на авто­бу­сите ще се уве­личи до 275 и 147. Раз­вива се и мрежата за обслуж­ване на този транспорт. Изграж­дат се напри­мер газови станции върху терени, които се отда­ват в аренда на биз­неса без конкурси.

Първи стъпки в тази посока прави и Челя­бин­ска област, където в изпъл­не­ние на зада­чите по подоб­ря­ване на еко­логи­ята са се вклю­чили промиш­лени гиганти — десетте най-​големи предпри­я­тия на сто­лицата на Южен Урал и шест маг­ни­тогор­ски завода. В двата града — Челя­бинск и Маг­ни­тогорск, стар­тира рекул­ти­вация на депата за отпадъци, рабо­тят два поста за кон­трол на каче­ството на въз­духа. А в неда­лечно бъдеще в реги­она ще се появи единна система за мони­то­ринг на вред­ните емисии.

По думите на мини­стъра на при­род­ните ресурси и еко­логи­ята на РФ Дмит­рий Кобил­кин „Феде­рал­ният про­ект „Чист въз­дух” от наци­о­нал­ния про­ект „Еко­логия” пре­дви­жда работа едно­временно в няколко посоки. Трябва да се усъвършен­ства път­ната мрежа, транспортът и жилищно-​комуналният сек­тор да преми­нат на еко­логично гориво, да се внедри системата за мони­то­ринг и раз­бира се, да се модер­ни­зи­рат промиш­ле­ните предприятия”.

Спо­ред еко­логич­ния рейтинг на обще­стве­ната орга­ни­за­ция „Зелен пат­рул” най-​замърсените реги­они на Русия са Крас­но­яр­ският край, Орен­бург­ска, Нижего­род­ска, Челя­бин­ска и Сверд­лов­ска област.

Сред най-​чистите от еко­логична гледна точка реги­они са Там­бов­ска област, Алтайският край, репуб­лика Алтай и Белго­род­ска област. В десет­ката са също Кур­ска, Белго­род­ска, Мурман­ска, Мага­дан­ска област, Репуб­лика Коми и Санкт Петербург.