Печат

Кметът на Сургут се храни в училищна столова

Втори месец вече чинов­ниците от кмет­ството на Сургут се хра­нят със същите закуски и обеди както и уче­ниците. Хра­ната се при­готвя от един и същи ком­би­нат за учи­лищно хра­нене. При това не става дума за кампа­ния, а за продължи­те­лен дого­вор с предпри­я­ти­ето. Акци­ята не само в Сургут, но и в други гра­дове на Русия е свър­зана с обсъж­да­нето на зако­нопро­ект за здра­во­словно хра­нене, като негова съставна част са и учи­лищ­ните закуски и обеди.

По думите на кмета на Сургут Вадим Шува­лов този начин на кон­трол е най-​ефективен, защото знаеш всеки ден с какво се хра­нят децата, а става дума за тях­ното здраве и успех в учи­лище. Освен това по такъв начин адми­ни­страци­ята ико­номи­сва по седем мили­она рубли годишно. А трето и осо­бено важно е, че експе­риментът кара рабо­тещите в ком­би­ната за учи­лищно хра­нене да са винаги „в тонус”, защото могат да се лишат от изгодни дого­вори, ако всичко не е на висота.

До тази мярка кметът на Сургут при­бегнал след масо­вите опла­к­ва­ния през мина­лата година от роди­тели на децата за лошото хра­нене в учи­лищата. След скан­дал в едно от учи­лищата, роди­те­лите започ­нали да кач­ват в интер­нет снимки на чини­ите с дет­ската храна, в отго­вор на това учи­лищата се постегнали и също започ­нали да пус­кат снимки от сто­ло­вите. Тази прак­тика се наложила и действа и до ден днешен. Всеки роди­тел може да влезе в сайта на учи­лището и да види с какво се храни детето му. А на ком­би­ната за учи­лищно хра­нене е дадено предпи­са­ние блю­дата да не се повта­рят в тече­ние на две сед­мици. Резул­татът е налице — нега­тив­ните отзиви в интер­нет са нама­лели значително.

Чинов­ниците от кмет­ството също са доволни. „Смя­там, че постъпихме пра­вилно, засега всичко ни устройва. Хра­ната е вкусна и пита­телна. Внима­телно сле­дим как върви експе­риментът”, казва кметът Швалов.

А в сто­лицата на Татар­стан град Казан в учи­лищ­ните сто­лове вля­зоха роди­те­лите. Те обяд­ват заедно с децата си и оце­ня­ват хра­ната в спе­ци­ална анкета, общу­ват с дие­то­лога на учи­лището. Блю­дата не бива да се повта­рят в тече­ние на сед­мицата, всеки ден трябва да има по нещо ново. В менюто вли­зат 45 вида основни блюда, 34 вида гар­ни­тура. Сега в Казан действат 38 учи­лищни ресто­ранта. Депар­таментът по про­до­вол­ствие и соци­ално хра­нене се ста­рае да уед­на­кви учи­лищ­ните ресто­ранти и обик­но­ве­ните сто­лови. По ана­логи­чен начин се хра­нят децата в още 68 учи­лища. Целта е да се направи така, че всички уче­ници в Казан да се хра­нят като в ресторант.