Печат

Губернаторът на Камчатка кани Навални за кмет на най-отдалеченото село

Губер­на­торът на кам­чат­ския край Вла­ди­мир Илю­хин пред­ложи на опо­зици­он­ния лидер Алек­сей Навални да оглави едно от най-​отдалечените села на север­ния регион и за „получи безце­нен управ­лен­ски опит”. Пред­ложе­ни­ето е в отго­вор на кри­ти­ката на опо­зици­о­нера. Както съобщи „Коммер­сантъ”, губер­на­торът видял в интер­нет изказване на Навални за топлоцен­тра­лата в село Сред­ние Пахачи. По-​рано било съобщено, че тя е закрита още през 1999 г., но мини­стърът на края по жилищно-​комуналното стопан­ство Олег Кукил я обявил за рабо­теща. Селя­ните обаче раз­об­ли­чили мини­стъра, като му напом­нили, че се отоп­ля­ват с печки и на ток. Про­ку­ра­ту­рата про­ве­рила сиг­нала и било уста­но­вено, че топлоцен­тра­лата не харчи бюджетни пари от 1999 г.

Мини­стърът се про­слави по цялата страна, той е на село от вчера и попълва белите петна в позна­ни­ята си за Кам­чатка. В комен­тара си Навални е допус­нал няколко грешки, досадни за човек, който се стреми да стане кмет на Москва и дори пре­зи­дент на Русия. Той транс­лира лъжа — че тази топлоцен­трала 20 години е хар­чила бюджетни пари. Исти­ната е, че през тези години жите­лите спо­койно са се отоп­ля­вали на ток, въг­лища и дърва. А Навални побърза да ни обвини в корупция”, казва губер­на­тор Илюхин.

Той посъветва Навални да последва при­мера на кам­чат­ския мини­стър и „ради­кално да подобри зна­ни­ята си за Кам­чатка”. „Тук на Север, в Коряк­ски окръг, имаме много села, където всеки може да про­яви спо­соб­но­стите си. Пред­лагам на Алек­сей да се опита да оглави едно от тези села и да получи безце­нен управ­лен­ски опит. Така на дело да покаже, че е спо­со­бен да ръко­води поне малка адми­ни­страция. И без ника­ква корупция! Известно ми е, че мина­лият му опит в Киров­ска област беше много успе­шен. Но всеки трябва да има втори шанс. Елате, Алек­сей! Не е трудно да се кри­ти­кува, елате и си извою­вайте репу­таци­ята на човек не само на гръм­ките думи, но и на истин­ските дела”, заяви губернаторът.