Печат

Електронната Голяма руска енциклопедия може да замени Уикипедия

Пър­вото засе­да­ние на новия състав на Съвета към пре­зи­дента на РФ по руски език се превърна фак­ти­че­ски в разго­вор за обра­зо­ва­ни­ето като цяло в Русия. В центъра на внима­ни­ето на при­състващите бяха теми като обу­че­ни­ето във фило­логи­че­с­ките спе­ци­ал­но­сти, необ­хо­димо­стта от еди­нен корпус реч­ници за меди­ите и държав­ните струк­тури, попу­ля­ри­за­ци­ята на рус­кия език въпреки „пещер­ните русофоби“. На съвеща­ни­ето в Кремъл участваха фило­лози и линг­ви­сти, пред­ста­ви­тели на учи­тел­ското със­ло­вие, исто­рици на рус­ката лите­ра­тура, ръко­во­ди­тели на лите­ра­турни музеи, писа­тели, издатели.

Рус­кият език осигу­рява суве­ре­ни­тета и иден­тич­но­стта на рус­ката нация и Русия има огром­ната отго­вор­ност за опазва­нето, раз­ви­ти­ето и разпро­стра­не­ни­ето на рус­кия език и рус­ката лите­ра­тура, под­черта пре­зи­дентът Путин. Това е осо­бено акту­ално във връзка с оти­тите на някои страни „изку­ствено, грубо и поня­кога абсо­лютно безце­ре­монно да съкраща­ват про­стран­ството на рус­кия език в света, да го изт­лас­кват на перифе­ри­ята“, каза Путин. Това, по думите му, пра­вели не само „пещер­ните русофоби“, но и раз­лични марги­нали и агре­сивни наци­о­на­ли­сти, а в някои страни, за съжа­ле­ние, това е напълно офици­ална държавна политика.

В тази връзка пре­зи­дентът очерта две главни задачи пред държа­вата: необ­хо­димост да се осигури общото рав­нище на грамот­ност на рус­ките граж­дани и под­крепа на рус­ко­е­зич­ната среда в чужбина.

Що се отнася до инте­реса към рус­кия език в чуж­бина Путин го свърза с ико­номи­ката. „Ако стра­ната е мощна, силна при­вле­ка­телна, хората ще учат руски език“, убе­ден е пре­зи­дентът, който даде при­мер със страни, с които се въз­ражда ико­номи­че­ското и поли­ти­че­ското сътруд­ни­че­ство и именно там се забе­лязва повишен инте­рес към рус­кия език.

Инте­ре­сен комен­тар направи Путин на репли­ката на своя съвет­ник Вла­ди­мир Тол­стой, спо­ред когото ези­кът е „мощно оръжие“. „Хайде да не упо­тре­бя­ваме такива думи. В това има сми­съл — да не ги упо­тре­бя­ваме, защото ако това е оръжие, с него ще се борят като с оръжие. Да, това е сила в известна степен, но мека сила. Това ми се струва напълно достатъчно“ каза Путин.

Един от клю­чо­вите про­блеми, поста­вени на форума, бе повиша­ва­нето на общото рав­нище на грамот­ност на насе­ле­ни­ето. Путин наб­легна на каче­стве­ната подго­товка на профилни педагози и добави, че меди­ите могат да изиграят важна роля в този процес.

Пре­зи­дентът разпо­реди да започне подго­товка на еди­нен корпус от реч­ници и спра­воч­ници с нормите на съвремен­ния лите­ра­ту­рен език, които да ста­нат задължи­телни за използване от държав­ните струк­тури, учи­лищата и медиите.

След като бе повдиг­нат въпро­сът за това, че уче­ниците много често използ­ват непро­ве­рени източ­ници на информация, вклю­чи­телно и Уикипе­дия, рези­дентът пред­ложи елек­тро­нен вари­ант на новата Голяма руска енцик­лопе­дия да замени Уикипедия.