Печат

1,1 хиляди московчани обсъдиха бюджета на столицата

Във втор­ник Обще­стве­ната палата (ОП) на Москва за първи път про­веде пуб­лични дебати по про­екта на град­ския бюджет за 20202022. Участ­ници във форума бяха граж­дани на Москва, чле­нове на ОП и депу­тати от Мос­ков­ската град­ска дума, както и юри­стът на Фонда за борба с корупци­ята (На Алек­сей Навални) Любов Собол — всичко 1,1 хиляди души. Деба­тите се състо­яха в Елек­трон­ното делово про­стран­ство на „Покровка“. Голямата зала не можа да побере всички реги­стри­рали се участ­ници и за тези, които оста­наха без места, бе орга­ни­зи­рано излъч­ване на мони­тори, а доб­ро­волци съби­раха въпро­сите на участ­ниците. Всеки желаещ да участва в дебата имаше право да се реги­стрира на сайта на ОП в поне­дел­ник и втор­ник до обяд.

Про­ек­то­бюджетът, който трябва да бъде приет до 1 декем­ври, бе пред­ста­вен от ръко­во­ди­теля на депар­тамента на финанси на Москва Елена Зяббарова.

Въпреки че се обсъж­даше бюджетът за идните три години, участ­ниците в дебата не про­пус­наха възмож­но­стта да зада­дат на депу­та­тите и чинов­ниците от кмет­ството набо­лели въпроси и с по-​далечна дата — напри­мер, срещу стро­и­тел­ството на юго­източ­ната дъга и мет­ро­станци­ята „Коммунарская“.

Жите­лите на Москва изра­зиха безпо­койството си по про­блеми, като пре­на­сел­ва­нето на града заради мигран­тите и плът­ното застро­яване, вклю­чи­телно по програмата за рено­вации. Стана дума и за висо­чи­ната на новите сгради, стро­и­тел­ството на трам­вайни линии, разши­ря­ване на улици, изси­чане на дървета в малки гра­динки, осигу­ря­ване жилища на чакащите на опашка и пре­сел­ва­нето от кому­нал­ните квар­тири. Моде­ра­торът — ръко­во­ди­тел на ОП на Москва Кон­стан­тин Ремен­чук, повдигна въпроса за посто­ян­ното заме­няне на бор­дюри, както и за нараства­нето на раз­хо­дите за благо­устройство на пътищата.

Ръко­во­ди­те­лят на депар­тамента по жилищно-​комунално стопан­ство Алек­сандър Соло­вьов отго­вори, че цялата пътно-​транспортна мрежа в Москва е 103 млн. кв.м и през след­ващата година се пла­нира ремонтът само на 15,4 млн. кв.м. Соло­вьов напомни, че преди 1020 години в Москва са пра­вени пре­димно ремонти на дупки, а сега път­ното покри­тие се ремон­тира „на големи карти“, поради което у жите­лите се съз­дава впе­чат­ле­ние, че асфалтът се под­меня и там, където е абсо­лютно нормален.

Юри­стът на Фонда за борба с корупци­ята Любов Собол (която бе кан­ди­дат за Мос­ков­ската град­ска дума, но отпадна) бе посрещ­ната с апло­дис­менти. Ней­ният въпрос се отна­сяше до съкраща­ва­нето на бюджет­ните раз­ходи за здра­веопазване, пен­си­онно осигу­ря­ване, обра­зо­ва­ние, еко­логия, под­крепа на май­чин­ството и дет­ството. Елена Зяб­ба­рова отго­вори, че делът на соци­ал­ните раз­ходи в про­ек­то­бюджета през 2020 ще нарасне до 53%.

Пред­се­да­те­лят на Мос­ков­ската град­ска дума Алек­сей Шапош­ни­ков съобщи, че спо­ред резул­та­тите от пуб­лич­ните дебати пред­ложе­ни­ята и забе­леж­ките, дошли от жите­лите, ще бъдат оформени в про­то­кол, който ще бъде изпра­тен в кмет­ството и сто­лич­ния парламент.

Пред­ложе­ни­ята имат само препоръ­чи­те­лен харак­тер, но „ние ще се поста­раем да ги вземем пред­вид при рабо­тата над поправ­ките за второ четене на про­ек­то­бюджета“ каза Алек­сей Шапошников.

Ръко­во­ди­те­лят на фракция „Яблоко“ Мак­сим Круг­лов, заяви пред „Коммер­сантъ“, че пуб­лич­ните дебати са били орга­ни­зи­рани от опо­зици­ята, но ги нарече „профа­нация“, поради факта, че деба­тите не са задължи­телни спо­ред сто­лич­ните закони и не е опре­де­лен редът, по който пред­ложе­ни­ята да бъдат вклю­чени в проектобюджета.„Ние ще вне­сем съо­т­вет­ните поправки в сто­лич­ното зако­но­да­тел­ство за бюджет­ния процес“, каза Алек­сей Шапоши­ков („Единна Русия“) и допълни, че ако някои норми ги няма в реги­о­нал­ното зако­но­да­тел­ство, се ползва федералното.