Печат

Младо семейство ще живее в къща под купол

Неда­леч от сто­лицата на Яку­тия — град Якутск, при­клю­чва изграж­да­нето на експе­римен­та­лен дом, покрит с купол. От сре­дата на ноем­ври до лятото в него ще живее младо семейство, което отсега при­в­лича инте­реса на уче­ните. Експе­риментът е дело на Севе­ро­източ­ния феде­ра­лен уни­вер­си­тет (СВФУ) и компа­ния, която се спе­ци­а­ли­зира в областта на висо­ките тех­но­логии. Иде­ята да се покри­ват с куполи домо­вете на жите­лите на Край­ния север е от години. Смята се, че това би спомогнало съще­ствено за се ико­номи­сва гориво за отоп­ле­ние. Сега уче­ните ще имат възмож­ност да про­ве­рят тео­ри­ята на прак­тика. Ръко­во­ди­тел на про­екта е и.д. деканът на Авто-​пътния факул­тет на СВФУ Дмит­рий Филипов.

Покри­тото с купол жилище с вгра­ден гараж е обо­рудвано с елементи на „умна къща“. В него ще бъдат поста­вени раз­лични дат­чици. Уче­ните ще идват тук редовно, а ново­домците ще водят днев­ник, в който ще опи­сват впе­чат­ле­ни­ята и прежи­вя­ва­ни­ята си.

По думите на Филипов тук ще има доста работа за експерти в обла­сти като гео­логия, клима­то­логия, промиш­лено и граж­дан­ско стро­и­тел­ство, топло­тех­ника, енерге­тика, за медици и пси­хо­лози. Пред­стои им да изу­чат проме­ните на веч­ния лед под купола, мик­ро­климата в това защи­тено от зим­ните сту­дове про­стран­ство и много други параметри. Пред­стои да се види и доколко комфортно ще се чув­стват хората там и как животът им в подобна къща ще се отрази на здра­вето им.

Ако пър­вият опит се окаже спо­луч­лив, изпи­та­ни­ята на купол­ните тех­но­логии ще продължат и на други обекти вклю­чи­телно и промишлени.