Печат

Кои градовете с най-много самохвалковци

Сочи, Челя­бинск и Крас­но­дар са лидери в рейтинга на „само­хвал­ковците“ в Русия по данни на допит­ване от октом­ври т. г. на агенция ZOOM МАRKET. В рейтинга са участвали 25 града. Освен лиде­рите, в ТОП-​10 са Махач­кала, Казан, Сара­тов, Ростов на Дон, Ива­ново, Москва, Самара, като сто­лицата е на девето място.

Най-​скромни“ са гра­до­вете Вла­ди­во­сток, Ниж­ний Новго­род, Перм, Ново­си­бирск и Омск. Следва да се отбе­лежи, че едва 1% от хората, участващи в допит­ва­нето, се опре­де­лят като „само­хал­ковци“. Спо­ред експер­тите само­хвал­ството идва от това, че хората не се чув­стват достатъчно уве­рени в себе си, само­до­статъчни, спо­собни на нещо без чуждо одоб­ре­ние и се нуж­даят от под­крепа на успе­хите си от други хора. Трябва да се отбе­лежи, че пове­чето успехи, с които се хва­лят, са мними. Като пра­вило хвал­бите са по повод мате­ри­ално положе­ние, покупки, соци­а­лен ста­тут или познан­ство с известни и вли­я­телни хора.