Печат

В Москва ще се появят тематични елхи

В рам­ките на фести­вала „Пътеше­ствие в Рож­де­ство” в Москва ще бъдат доста­вени 300 елхи, които ще бъдат укра­сени в раз­лични сти­лове, съобщи прес­служ­бата на орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет на цик­ъла град­ски меропри­я­тия „Мос­ков­ски сезони”.

Около 130 елхи ще бъдат поста­вени на Манеж­ния площад, където ще обра­зу­ват вълшебна зимна гора. Над тях ще се извиси 20-​метрова елха, дока­рана спе­ци­ално от Твер­ска област. Тя ще бъде укра­сена с 3,5 хиляди нового­дишни играчки и гир­лянди, чиято обща дължина ще е 3 километра.

На „Куз­нец­кий мост” и в Новопуш­кин­ската гра­дина ще „израс­нат” екс­клу­зивни елхи в стила на съвремен­ната мода. На площад „Рево­люция” ще се появи „дво­рян­ска” елха с играчки във вид на запа­лени свещи, вой­ни­чета хусари, бале­рини и люле­ещи се кон­чета в стил края на ХІХ — нача­лото на ХХ век. В сто­лицата ще има също кос­ми­ческа, готи­ческа и други елхи.

Не само в центъра ще има тема­тични елхи. В запад­ната част на града, на ул. „Мат­ве­ев­ская” ще светне „южно­ев­ропе­й­ска” елха, укра­сена с позла­тени дъбови клони, жълъди и восъчни играчки. В Зеле­ноград ще се появи „крим­ска” елха с играчки във вид на замъка Лясто­виче гнездо и мор­ски обитатели.

Фести­валът „Пътеше­ствие в Рож­де­ство” започва на 13 декем­ври и ще продължи цял месец.