Печат

Медведев: икономиката и социалната сфера в Русия преживяха 2019 година нормално

На 5 декем­ври в пряк ефир преми­ерът на Русия Дмит­рий Мед­ве­дев отго­варя на въпроси на 20 теле­ви­зи­онни канала и няколко радиа. Форматът „Разго­вор с Дмит­рий Мед­ве­дев” се излъчи за 12-​ти път в пери­ода на рабо­тата му като пре­зи­дент и премиер.

Мед­ве­дев очерта резул­та­тите от рабо­тата на пра­ви­тел­ството през 2019 година, спря се на теми от социално-​икономическото раз­ви­тие на Русия, наци­о­нал­ните про­екти, межд­удържавни отноше­ния и пред­сто­ящи задачи в раз­лич­ните сфери.

Като цяло ико­номи­ката и соци­ал­ната сфера в Русия прежи­вяха 2019 година нормално, ста­билно”, обобщи Мед­ве­дев. Той посочи и кон­кретни цифри, макар и циф­рите въобще да са „скучни”.

Тази година бюджетът е профици­тен с около 1,8% от БВП. И това спо­ред преми­ера е достатъ­чен запас, който поз­во­лява уве­рено да се гледа към бъдещето. По думите му инфлаци­ята в Русия е в пре­де­лите на 3,8% — най-​ниската през цялата исто­рия на Русия. Мед­ве­дев под­черта и ста­бил­ната ситу­ация с без­ра­бо­тицата — в края на годи­ната тя ще е около 4,64,7% от ико­номи­че­ски актив­ното население.

На въпрос за дохо­дите на насе­ле­ни­ето, които са нарас­нали със 7%, а всъщ­ност реал­ното усещане е за нама­ле­ние, Мед­ве­дев под­черта, че при­чи­ните за това са кре­ди­тите, повиша­ва­нето на данъците и ръстът на цените. Спо­ред преми­ера в тази ситу­ация трябва да се помага на уяз­ви­мите сло­еве на насе­ле­ни­ето и държа­вата прави това, но целево, адресно за тези, които се нуж­даят от помощ.

Като една от най-​съществените задачи преми­ерът очерта нараства­нето на темпо­вете на ръста на ико­номи­ката, които сега са неза­до­во­ли­телни. За целта той посочи няколко мерки за нарастване на инве­сти­ици­ите, като една от тях е да се отпус­нат 1 три­лион рубли от Фонда на непри­кос­но­ве­ните запаси на Русия, които да се използ­ват за раз­ви­тие на икономиката.

Мед­ве­дев под­черта, че тази година е пър­вата от изпъл­не­ни­ето на наци­о­нал­ните про­екти, на които са се въз­лагали големи надежди за уско­ря­ване на ико­номи­че­ския ръст, но това не се е слу­чило. Затова за идната година ще бъдат взети пред­вид уроците от тази.

Що се отнася до меж­ду­на­род­ните отноше­ния, Мед­ве­дев заяви, че е опти­мист и в исто­ри­ческа пер­спек­тива „всичко ще е добре”, търгов­ските войни ще при­клю­чат. Той нарече европе­й­с­ката поли­тика „недал­но­видна” и каза, че въз­лага надежди на новия състав на Европе­й­с­ката коми­сия. Що се отнася до отноше­ни­ята с Бела­рус, за 20 години много неща са се проме­нили и дого­во­рите трябва да бъдат пре­разгле­дани в свет­ли­ната на новите реал­но­сти. По думите на преми­ера пре­зи­дентът на Украйна Вла­ди­мир Зелен­ски е заин­те­ре­су­ван от норма­ли­за­ция на отноше­ни­ята с Русия.

Здра­веопазва­нето и лекар­ствата — тази тема спо­ред Мед­ве­дев изис­ква осо­бено внима­ние. Реформата в тази област трябва да засегне най-​вече т. нар. пър­вична медицина, защото във висо­ките тех­но­логии са постиг­нати резул­тати — около 1 милион са висо­ко­тех­но­логич­ните опе­рации, но в същото време здрав­ните заве­де­ния се нуж­даят от нови сгради, от рекон­струкция на ста­рите и закупу­ване на ново оборудване.

Спортът, в част­ност реше­ни­ята на ВАДА за Русия, уча­сти­ето на държа­вата във въз­ста­но­вя­ване на храмове, музи­кал­ните при­стра­стия, инте­ре­сът към 90-​те години и иде­а­ли­за­ци­ята на СССР бяха сред другите теми, засегнати в разго­вора. „Не бива да се иде­а­ли­зира СССР — каза Мед­ве­дев.- Нищо прак­ти­че­ски нямаше. Дори в такъв град като Ленинград. Пове­чето от съвремен­ните мла­дежи про­сто не биха могли да живеят там”. Що се отнася до про­тестните акции преми­ерът смята, че нито в соци­ал­ните мрежи, нито по площа­дите не могат да се реша­ват про­блемите. Спо­ред Мед­ве­дев трябва да се прави всичко възможно хората да оста­ват в стра­ната, осо­бено спе­ци­а­ли­стите, които учат тук.

Имаше и въпрос от уче­ничка, водеща на канала „Кару­сель” — каква книга трябва да про­чете всяко дете. „Пър­вата книга, която ме въвлече в света на книгите бе „Децата на капи­тан Грант” на Жул Верн. Съветвам ви да я про­че­тете, това е хубава книга”, отго­вори премиерът.

На въпрос кое било най-​трудното му реше­ние, Мед­ве­дев посочи пен­си­он­ната реформа.

Той раз­каза, че Нова година ще посрещне с при­я­тели и семейството си.