Печат

Московските ученици лидират в изследване на PIZA

Кметът на Москва Сергей Собя­нин поздрави сто­лич­ните уче­ници за това, че са заели лиди­ращи позиции в изслед­ване по меж­ду­на­род­ната програма PIZA. Уче­ниците са подоб­рили пока­за­те­лите си по всички направления.

Спо­ред резул­та­тите по чита­тел­ска грамот­ност мос­ков­ските уче­ници са на трето място (а са били на шесто), по матема­ти­че­ски зна­ния са на пето (били са на шесто), в сфе­рата на есте­стве­ните науки са се преме­стили от 12 на 6 място. Мос­ков­ският кмет отбе­ляза, че сега уче­ниците от сто­лицата са на пето място в света. „Поздра­вя­вам децата и учи­те­лите. Това е огромен успех на мос­ков­ското обра­зо­ва­ние, който акуму­лира хиляди победи на мос­ков­ските деца. И тези победи не са слу­чайни”, написа Собя­нин на сайта си.

Меж­ду­на­род­ната програма PIZA поз­во­лява да се оце­нят зна­ни­ята на 15-​годишни уче­ници от целия свят. Те могат да покажат зна­ни­ята си в областта на чете­нето, матема­ти­ката и есте­стве­ните науки, реша­вайки реални задачи.

Москва участва в това изслед­ване за втори път. Тесто­вите задачи за опре­де­ляне на рав­нището на обра­зо­ва­ние са решили 7 хиляди уче­ници от девети клас от 150 сто­лични учи­лища. Участ­ниците са пока­зали, че могат да се ори­ен­ти­рат в тър­сене на информация, да опре­де­лят раз­ли­ката между факт и мнение.

Уче­ниците са били избрани на слу­чаен принцип, никой не се е подгот­вял пред­ва­ри­телно, а да могат резул­та­тите да са мак­симално точни.

Тези резул­тати не са слу­чай­ност, а са след­ствие от про­веж­да­ната от 2011 година реформа и модер­ни­за­ция в системата на обра­зо­ва­ни­ето. Голямо внима­ние се отделя на мате­ри­ал­ната база на учеб­ните заве­де­ния, вклю­чи­телно и съз­да­ване на съвременна диги­тална среда.

По повод успе­хите на мос­ков­ските уче­ници Сергей Кравцов, ръко­во­ди­тел на Феде­рал­ната служба по над­зор в сфе­рата на обра­зо­ва­ни­ето и нау­ката отбе­ляза: „Висо­кият резул­тат на Москва, спо­ред мен, е обу­сло­вен от обра­зо­ва­тел­ната поли­тика на сто­лич­ното пра­ви­тел­ство — пуб­лична ате­стация на ръко­во­ди­те­лите, нова система за заплащане, осигу­ря­ване на масово каче­ствено обра­зо­ва­ние, повиша­ване ролята на обще­ството в управ­ле­ни­ето на учи­лището, съз­да­ване на управ­ля­ващи съвети, както и обем на финан­си­ране на обра­зо­ва­тел­ната система. Като цяло в града виждаме високи резул­тати по всички меж­ду­на­родни изслед­ва­ния, вклю­чи­телно по каче­ство на начал­ното учи­лище. Москва изпре­варва страни като Фин­лан­дия, Канада, Южна Корея, китайски провинции.