Печат

В Кемерово елхата струва 18 милиона рубли

В Москва 25-метровата горска красавица ще пристигне на 15 декември 

Адми­ни­страци­ята на град Кеме­рово купи нового­дишна елха за 18 мили­она рубли, не про­пус­наха да отбе­лежат меди­ите. Спо­ред дирек­тора на акци­о­нер­ното друже­ство „СК Сибев­ро­строй” Михаил Вдо­венко обаче елхата напълно си заслужава парите и съо­т­вет­ства на обяве­ните в обще­стве­ната поръчка изис­ква­ния. По думите му ске­лето на елхата е изра­бо­тено от здрава сто­мана, тя има 45 „етажа”, което озна­чава около 1,9 хиляди клони, а те са с „израстъци”, като във всеки от тях е мон­ти­ран све­то­диод. Това поз­во­лява да се изоб­ра­зя­ват вся­ка­ква кар­тини и тек­стове върху елхата. Вдо­венко съобщи, че компа­ни­ята е рабо­тила спо­ред тех­ни­че­ското зада­ние от страна на град­ската адми­ни­страция. В стой­но­стта на елхата са вклю­чени и играч­ките, които са 1,9 хиляди. Елхата е програми­рана и може да се управ­лява дори от смарт­фон. Сро­кът на експло­атация е 15 години.

Жите­лите на Кеме­рово реаги­раха неед­но­значно на тази покупка, мно­зина опре­де­лиха раз­хо­дите за елхата като необос­но­вани. Кметът на града Иля Сер­дюк заяви, че ста­рата елха е била използвана 11 години, а ремонтът й е стру­вал на града до 500 хиляди рубли. Новата елха, по думите му, отго­варя на всички съвременни изис­ква­ния и ще служи много години.

Съще­временно в сто­лицата Москва по тра­диция цен­трал­ната нового­дишна елха на Събор­ния площад на Кремъл ще е есте­ствена. Тя е избрана още през лятото от спе­ци­ална коми­сия. Тър­сено е дърво до 120 години, високо не по-​малко от 25 метра и с диаметър на ствола 60 см. Оце­ня­вани са и извив­ките на ствола, пук­на­ти­ните, формата и цвета на елхата. Тя расте в Боро­дин­ското лес­ни­чейство на Можайския град­ски окръг на Мос­ков­ска област. Дър­вото е на 90 години, високо е 25 метра, размахът на кло­ните е 6 метра. То ще бъде отсе­чено на 13 декем­ври и на 15 ще бъде доста­вено в Москва със спе­ци­ална тех­ника и полицейски екскорт.