Печат

Трябва ни не шоу, а сериозна политическа дейност

Пет­на­де­се­тата част от интер­вюто за ТАСС20 въпроса към Вла­ди­мир Путин” бе посве­тено на опо­зици­ята и на поли­ти­че­ския живот в стра­ната. Това, че опо­зици­ята, вклю­чи­телно неси­стем­ната, е необ­хо­дима не е комплимент, а реал­ност, каза Путин и добави, че не е съгла­сен с твър­де­ни­ето, че опо­зици­ята била опи­томена. „И систем­ната е нужна, и неси­стем­ната е нужна. Каз­вам ви това дори не като пре­зи­дент, а като обик­но­вен граж­да­нин на Русия — каза Путин. — Но бар­дак не ни трябва. И шоу не ни трябва. Нужна ни е сери­о­зна поли­ти­ческа дей­ност”. Съще­временно той не се съгласи с мне­ни­ето, че неси­стем­ната опо­зиция авто­ма­тично се смята за враг на държа­вата. „Нищо подобно. Откъде го взехте? Така ви се иска да мислите ли? Това не е така. Не съо­т­вет­ства на реал­но­стта. Защо? Либе­ра­ли­зи­рахме реги­страци­ята на пар­ти­ите и сега те са 50″, напомни Путин и добави, че неси­стем­ната опо­зиция — това са легални партии.

Спо­ред пре­зи­дента поли­ти­че­ското съзна­ние на редо­вите рус­наци много е израс­нало за мина­лата година. „Да, с удо­вол­ствие можем да поглед­нем как някой пре­одо­лява етапи. Да, с удо­вол­ствие гле­даме как някой някого раз­об­ли­чава. Но дори редо­вият граж­да­нин иска да вижда не само как ругаят властта, а иска да вижда, и чува, и да раз­бере какво пред­лагат тези, които я кри­ти­ку­ват”, каза Путин. Той смята, че когато хората, освен кри­тика не чуват нищо друго в отго­вор, у тях въз­ни­ква въпро­сът: „За кого да гла­су­вам?”. Днес не е тол­кова лесно да „купиш човека със салам”, смята президентът.

Вие искате да наблю­да­вате там (в пар­ламента — бел.ред.) как се карат ли? Или държавни реше­ния при­емат?”, попита Путин и цитира Сто­липин: „Искате велики сътресе­ния? А на мен ми трябва Велика Русия”. Аз мисля, че на всички нас ни трябва Велика Русия. А не шоу на раз­лични рав­нища на поли­ти­че­с­ката власт”, под­черта държав­ният глава.