Печат

Вкарват медиите в списъка на най-пострадалите сфери

Коми­тетът на Думата по информаци­онна поли­тика пред­ложи на пра­ви­тел­ството на РФ да включи меди­ите в спи­съка на отрас­лите, най-​много постра­дали от пан­деми­ята от коро­на­ви­рус, съобщава в.„Российская газета”. Информи­ра­нето на насе­ле­ни­ето в усло­ви­ята на слож­но­сти в стра­ната е въпрос от държавна важ­ност, аргумен­тира иници­а­ти­вата пред­се­да­те­лят на коми­тета Алек­сандър Хинщейн. Тази тема бе обсъдена на засе­да­ние на коми­тета по информаци­онна поли­тика като пред­ложе­ни­ето фигу­ри­раше в изказва­ни­ята на всички доклад­чици, сред които бяха пред­ста­ви­тели на Мини­стер­ството на кому­ни­каци­ите и съобще­ни­ята, Съюза на жур­на­ли­стите на Русия (СЖР) и Търговско-​промишлената палата на РФ.

Пред­се­да­те­лят на СЖР Вла­ди­мир Соло­вьов подробно описа ситу­аци­ята, позо­ва­вайки се на доклад от допит­ване. Спо­ред резул­та­тите 38% от запи­та­ните в пери­ода на пан­деми­ята са нама­лили тиражите и ефира. Освен това става ясно, че 38% от редакци­ите са нама­лили запла­тите повече от 20%. Съще­временно 19% от меди­ите са съкра­тили щата си. Само 25% от участ­ниците в допит­ва­нето продължа­ват работа в същия режим.

Такава е ситу­аци­ята на фона на понижа­ване на реклам­ните бюджети и нама­ля­ване на рекла­мо­да­те­лите. Става ясно, че под­крепа от реги­о­нал­ните вла­сти са полу­чили само 14% от медиите.

Участ­ниците в допит­ва­нето са посо­чили като най-​необходими мерки за под­крепа суб­си­ди­ране и гран­тове, осво­бож­да­ване от наеми, понижа­ване на данъч­ната тежест. Но най-​важното е вклю­ч­ване на отрасъла в спи­съка на най-​пострадалите.

Зам.-председателят на Мини­стер­ството на кому­ни­каци­ите и съобще­ни­ята Алек­сей Волин заяви, че от под­крепа се нуж­даят не само меди­ите, но и полиграфи­ята и рекламата. Също „много драма­тична е ситу­аци­ята с книгите” — този отрасъл всеки месец губи по 1,5 млрд. рубли от това, че книжар­ниците не рабо­тят и сери­о­зно е нама­ляло тър­се­нето. Съо­т­вет­ните пред­ложе­ния в под­крепа на отрасъла са изпра­тени на пра­ви­тел­ството, уточни Алек­сандър Хинщейн. Съще­временно има пред­ложе­ния в посо­че­ния спи­сък да бъдат вклю­чени не само теле­ви­зи­он­ните и радио компа­нии и печат­ните изда­ния, но и реклам­ните фирми и книж­ната инду­стрия, вклю­чи­телно изда­тел­ствата, полиграфич­ните предпри­я­тия и печатниците.