Печат

Путин: Националната идея на Русия е патриотизмът

Но той не бива да е ура-​патриотизъм, а да е насо­чен към раз­ви­тие на стра­ната. Това заяви пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин в интервю за програмата „Москва.Кремъл. Путин” с водещ Павел Зару­бин. „Да, мисля че е пат­ри­о­тизмът, не може да е друго — каза пре­зи­дентът, отго­ва­ряйки на въпрос каква е рус­ката наци­о­нална идея. — Но пат­ри­о­тизмът не бива да е ура пат­ри­о­тизъм, не бива да е нещо мухлясало”.

Спо­ред пре­зи­дента „пат­ри­о­тизмът озна­чава да посве­тиш себе си на раз­ви­ти­ето на стра­ната, на движе­ни­ето й напред”. По думите на пре­зи­дента, „това не озна­чава, че трябва да се вкоп­чим в нашето геро­ично минало, а трябва да гле­даме към нашето не по-​малко геро­ично и успешно бъдеще и именно това е залогът за успеха”.

Отго­ва­ряйки на въпрос за рус­кия наци­о­на­лен харак­тер за раз­лика от оста­на­лите народи, Путин каза, че исто­ри­че­с­ката памет е тази, която отли­чава рус­наците, „която винаги ни връща към годи­ните на тежки изпи­та­ния”. „На други тери­то­рии, в други страни хората не са мина­вали през такива изпи­та­ния. Има раз­би­ране, че ако не успеем да се спло­тим, като пра­вило резул­татът е много тежък за целия ни народ”.

Путин напомни за исто­ри­че­ския период, когато Русия е била раз­дро­бена, което е довело до това, че „от запад са идвали едни заво­е­ва­тели, от изток — други и народът е стра­дал сто­тици години, което не се забравя”. Като резул­тат от този исто­ри­че­ски опит, спо­ред рус­кия пре­зи­дент, е „раз­би­ра­нето в обще­стве­ното съзна­ние, че по време на сурови, тежки изпи­та­ния един­стве­ното спа­се­ние и усло­вие за движе­ние напред е било единството”.

През декем­ври 2019 година Путин говори за пат­ри­о­тизма по време на ежегод­ната голяма пре­с­конфе­ренция, отбе­ляз­вайки, че го смята за един­ствено възмож­ната идео­логия на съвремен­ното демо­кра­тично обще­ство. По думите му съще­временно идео­логи­ята на пат­ри­о­тизма трябва да е депо­ли­ти­зи­рана и насо­чена към укреп­ване на вътреш­ните основи на рус­ката държава.