Печат

Ще наказват чиновници за оскърбление на гражданите

За оскърб­ле­ние на граж­да­ните държав­ните и мест­ните служи­тели са застрашени от солени глоби — такъв зако­нопро­ект са внесли в Думата пред­се­да­те­лят на коми­тета по информаци­онна поли­тика Алек­сандър Хинщейн и зам.-председателят на Съвета на феде­раци­ята Андрей Тур­чак. Пра­ви­тел­ството е под­крепило документа при усло­вие, че той бъде прецизиран.

Зако­нопро­ектът е пред­ложен от пред­ста­ви­те­лите на „Единна Русия” в изпъл­не­ние на разпо­ред­бата на държав­ния глава да се разгледа въпро­сът за заси­л­ване отго­вор­но­стта на чинов­ниците за оскърб­ле­ние на гражданите.

В документа се пред­лага и промяна на самото поня­тие „оскърб­ле­ние”. Сега това е „униже­ние на честта и достойн­ството на друго лице, изра­зено в непри­лична форма”. Авто­рите на зако­нопро­екта пред­лагат форму­ли­ров­ката да се допълни с думите „и в друга уни­зи­телна, оскър­бя­ваща обще­стве­ната нрав­стве­ност форма”. Пред­лага се и уве­ли­ча­ване на адми­ни­стра­тив­ните глоби за оскърб­ле­ние като цяло. Мак­симал­ната сума за граж­да­ните да е от 5 до 10 хил. рубли, а за длъж­ност­ните лица — от 50 до 100 хил. рубли, за юри­ди­че­с­ките лица — от 500 до 700 хил. рубли.

Алек­сандър Хинщейн е убе­ден, че за винов­ниците, ако оскърб­ле­ни­ето е извършено във връзка с осъще­ствя­ване на пъл­номощи­ята им, трябва да има отделно нака­за­ние — не само голяма глоба, но и дис­ква­лифи­кация, т.е. лиша­ване от правото да работи. Един от при­ме­рите, които посочва Хинщейн, е как губер­на­торът на Чувашия Михаил Игна­тиев при­нуди сътруд­ник на МЧС да под­скача, за да вземе клю­чо­вете от новите служебни коли. Игна­тиев се раз­дели с длъж­но­стта си. По думите на народ­ния пред­ста­ви­тел граж­да­ните искат да виждат в чинов­ниците и депу­та­тите „не само­за­бра­вили се нови дво­ряни, а свои помощ­ници, които служат на хората, а не се гла­во­за­май­ват от соб­стве­ното си вели­чие”. Именно с това е свър­зана подго­тов­ката на законопроекта.

По принцип пра­ви­тел­ството под­крепя документа, но не е съгласно с допъл­не­ни­ето към определението„оскърбление”, като го смята за пре­комерно. Освен това спо­ред каби­нета уста­но­вя­ва­нето на завишени мерки за отго­вор­ност на държав­ните и мест­ните служи­тели в срав­не­ние с други длъж­ностни лица не съо­т­вет­ства на прав­ните позиции на Кон­сти­туци­он­ния съд на РФ.