Печат

Посланикът в САЩ: Human Rights Watch лъже за борбата с пандемията в Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Посла­ни­кът на Русия в САЩ Ана­то­лий Анто­нов при­зова пра­во­за­щит­ната орга­ни­за­ция Human Rights Watch да не разпро­стра­нява дез­информация за бор­бата на рус­ките вла­сти с коро­на­ви­руса. Съо­т­вет­ното заяв­ле­ние се съдържа в разпро­стра­не­ното в нача­лото на сед­мицата писмо на дипло­мата до изпъл­ни­тел­ния дирек­тор на пра­во­за­щит­ната орга­ни­за­ция Кенет Рот.

По-​рано на сво­ята стра­ница в Туитър Рот излезе с твър­де­ни­ето, че в Русия

Печат

"Дойче Веле": Какво да очаква Русия от следващия президент на САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Когато гово­рят за разгръщащата се пре­зи­дент­ска кампа­ния, наблю­да­те­лите се еди­но­душни в мне­ни­ята си, че в даде­ния момент са оста­нали трима пре­тен­денти за крес­лото в Белия дом. Това са сегаш­ният негов стопа­нин репуб­ли­ка­нецът Доналд Тръмп, както и двама демо­крати — бившият вицепре­зи­дент Джо Байдън (чиито шан­сове да бъде номи­ни­ран от