Печат

Путин победи във всички категории

Автор Жак Дион. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Диван­ните кремъ­ло­лози имат едно пре­дим­ство – те не се проме­нят. Те бяха русофоби преди изби­ра­нето на Путин и оста­ват такива и след това. Всичко това им поз­во­лява и по-​нататък да повта­рят едно и също. Тях­ната изпъл­нена със сте­рео­типи и шаб­лони рито­рика е срав­нима със ста­ти­ите на „Правда” от време­ната на СССР, макар да твър­дят, че са защит­ници на сво­бод­ната мисъл.

От резул­та­тите от пре­зи­дент­ските избори те

Печат

Абсолютно нормални избори

Автор Тобиас Арм­брю­стер. Пуб­ли­ку­вана в Светът

В Русия преми­наха избо­рите и искат, или не, пра­ви­тел­ствата във всички западни сто­лици в близ­ките шест години ще трябва да се настроят към Вла­ди­мир Путин като към руски пре­зи­дент. Ясно е обаче, че про­из­ве­де­ните в неделя избори бяха помра­чени от нару­ше­ния. Зву­чат обви­не­ния в манипу­лации, а Алек­сей Навални – един от най-​известните про­тив­ници на