Печат

В Украйна обнародваха запис на разговор между Порошенко и Байдън

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Партията на бившия президент обяви това за руска провокация
Зеленски предрече "приключения и присъди" за предшественика си 

Депу­татът от Вър­хов­ната рада Андрей Дер­кач пуб­ли­кува ауди­о­за­пис, на който се предпо­лага, че бившият вицепре­зи­дент на САЩ пред­лага на бившия укра­ин­ски лидер Пьотр Порошенко един мили­ард долара в замяна на остав­ката на гене­рал­ния про­ку­рор на Украйна Вик­тор Шокин. Видео от

Печат

Предложиха на Ортагус да задълбочи познанията си по руска история

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Посол­ството на Рус­ката феде­рация в САЩ препоръча на ръко­во­ди­теля на прес­служ­бата на Държав­ния депар­тамент Морган Орта­гус да задъл­бочи позна­ни­ята си в областта на руска исто­рия и й пред­ложи помощ. Това, спо­ред рус­ката дипло­ма­ти­ческа мисия, може да предот­врати заяв­ле­ния, осно­вани „върху лъж­ливи повест­во­ва­ния и неуспешни лозунги, както и

Печат

Токио отново нарече Южните Курили японска територия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

В годиш­ния си доклад „Синя книга за дипло­маци­ята” Мини­стер­ството на външ­ните работи на Япо­ния отново споме­нава за сво­ята позиция, спо­ред която Токио има право да пре­тен­дира за „север­ните тери­то­рии”, както там нари­чат южните ост­рови от Курил­ския архипе­лаг, съобщи във втор­ник вест­ник „Санкей”.

Север­ните тери­то­рии — това са ост­рови, върху които

Печат

НАТО: "Пандемията не повлиява върху операциите ни"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Ситу­аци­ята около пан­деми­ята с коро­на­ви­руса не се отра­зява върху опе­раци­ите на Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс, в това число и при разпо­лагане на сили в При­бал­тика и Полша, заяви ръко­во­ди­те­лят на Воен­ния коми­тет на НАТО Стю­арт Пийч. Съобщава се още, че това е ста­нало на среща на рав­нище начал­ници на Гене­рални щабове на стра­ните членки, която за