Печат

Русия изпрати нота до Държавния департамент на САЩ заради заплахи към дипломати

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Рус­кото посол­ство в САЩ изпрати в Държав­ния депар­тамент нота с искане за раз­след­ване на постъпи­лите заплахи към дипло­мати. Това става след пуб­ли­кация с твър­де­ния за при­пи­свани на Русия опити да бъдат пред­лагани парични въз­награж­де­ния на афга­ни­стан­ски теро­ри­сти за убийство на аме­ри­кан­ски воен­но­служещи. Това се казва в пуб­ли­ку­ва­ните във втор­ник отго­вори на рус­кия посла­ник в САЩ Ана­то­лий Анто­нов на

Печат

Съветът за сигурност на ООН не е склонен да подкрепи санкциите срещу Иран

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Във втор­ник Съветът за сигур­ност на ООН обсъди изпъл­не­ни­ето на резо­люция 2231, която беше при­ета в под­крепа на иран­с­ката ядрена сделка. Регу­ляр­ното обсъж­дане на тази тема се изо­стри заради активно при­движ­ва­ното през послед­ните сед­мици пред­ложе­ние на САЩ да бъде продължено оръжей­ното ембарго по отноше­ние на Иран, чието действие според

Печат

Небензя: САЩ използват "политиката на коляното"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

За да постиг­нат целта си — смяна на режима в Иран, САЩ използ­ват поли­тика, срав­нима с натис­кане с коляно гър­лото, заяви посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Русия при ООН Васи­лий Небензя по време на засе­да­ние на Съвета за сигур­ност на ООН.

Рус­кият дипло­мат заяви, че Русия следи внима­телно действи­ята на САЩ по отноше­ние на Иран и те могат да се